Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. jūlijā iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Google Ireland Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(Lieta C-482/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: Google Ireland Limited

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk tekstā – “LESD”) 18. un 56. pants un diskriminācijas aizliegums ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums nodokļu jomā, kura sodu sistēmā par to, ka nav izpildīts reģistrācijas pienākums nodokļa par reklāmas izvietošanu nolūkā, tiek noteikts naudas sods par neizpildi, kas Ungārijā nereģistrētām sabiedrībām var būt pat 2000 reizes lielāks par Ungārijā reģistrētām sabiedrībām piemērojamo naudas sodu?

2)    Vai ir jāuzskata, ka iepriekšējā jautājumā aprakstītais nesamērīgi lielais naudas sods, kuram piemīt represīvs raksturs, var atturēt Ungārijā nereģistrētus pakalpojumu sniedzējus no pakalpojumu sniegšanas šajā valstī?

3)    Vai LESD 56. pants un diskriminācijas aizliegums ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts tāds tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru Ungārijā reģistrēti uzņēmumi reģistrācijas pienākumu izpilda automātiski brīdī, kad tiem tiek piešķirts Ungārijas nodokļu identifikācijas numurs un veikts ieraksts Komercreģistrā, un tiem nav jāiesniedz īpašs pieteikums, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums publicē vai nepublicē sludinājumus, savukārt Ungārijā nereģistrēti uzņēmumi, kuri publicē sludinājumus šajā valstī, to neizpilda automātiski, jo tiem ir tieši jāizpilda reģistrācijas pienākums un tā neizpildes gadījumā tiem var tikt uzlikts īpašs sods?

4)    Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā, vai LESD 56. pants un diskriminācijas aizliegums ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts tāds sods par to, ka nav izpildīts reģistrācijas pienākums nodokļa par reklāmas izvietošanu nolūkā, kā pamatlietā aplūkotais, ciktāl minētais tiesiskais regulējums nav saderīgs ar minēto pantu?

5)    Vai LESD 56. pants un diskriminācijas aizliegums ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauta tāda tiesību norma, saskaņā ar kuru pret ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem pieņemtais lēmums par naudas soda uzlikšanu ir galīgs un izpildāms no tā paziņošanas brīža un to var apstrīdēt tikai tiesvedībā, kurā tiesa nevar rīkot tiesas sēdi un kurā tiek pieņemti tikai dokumentāri pierādījumi, savukārt Ungārijā reģistrēti uzņēmumi var iesniegt administratīvu sūdzību par tiem uzliktajiem sodiem un turklāt attiecībā uz tiesvedību tiesā nav noteikti nekādi ierobežojumi?

6)     Vai LESD 56. pants, skatot to kopsakarā ar Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 41. panta 1. punktā nostiprinātajām tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu, ir jāinterpretē tādējādi, ka šī prasība nav izpildīta, ja naudas sods par neizpildi tiek uzlikts par katru nokavēto dienu, trīskāršojot tā apmēru, savukārt pakalpojumu sniedzējs pat nezina par iepriekšējo lēmumu, tādējādi tas nevar izpildīt savu pienākumu līdz brīdim, kad tiek uzlikts nākamais sods?

7)    Vai LESD 56. pants, skatot to kopsakarā ar Hartas 41. panta 1. punktā nostiprinātajām tiesībām uz lietas taisnīgu izskatīšanu, Hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunktā nostiprinātajām tiesībām tikt uzklausītam un Hartas 47. pantā noteiktajām tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, ir jāinterpretē tādējādi, ka šis prasības nav izpildītas, ja lēmumu nevar apstrīdēt administratīvā kārtībā, ja administratīvajā tiesvedībā tiek pieņemti tikai dokumentāri pierādījumi un tiesa attiecīgajā lietā nevar rīkot tiesas sēdi?

____________