Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 24. júla 2018 – Google Ireland Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(vec C-482/18)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Google Ireland Limited

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 18 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a zákaz diskriminácie vykladať v tom zmysle, že bránia daňovej právnej úprave členského štátu, ktorého systém sankcií ukladá v prípade nesplnenia povinnosti registrovať sa na účely dane z príjmov plynúcich z reklamy pokutu za nesplnenie povinnosti, ktorá v prípade spoločností, ktoré nemajú sídlo v Maďarsku, môže byť celkovo až 2 000 krát vyššia ako pokuta uplatniteľná na spoločnosti so sídlom v Maďarsku?

2.    Je potrebné domnievať sa, že pokuta uvedená v predchádzajúcej otázke, ktorá je značne vysoká a má sankčnú povahu, môže odrádzať poskytovateľov služieb, ktorí nemajú sídlo v Maďarsku, od poskytovania služieb v tomto štáte?

3.    Má sa článok 56 ZFEÚ a zákaz diskriminácie vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave, podľa ktorej sa v prípade spoločností so sídlom v Maďarsku automaticky splní povinnosť registrovať sa, bez výslovnej žiadosti, pridelením maďarského daňového identifikačného čísla pri jej zápise do obchodného registra, nezávisle od toho, či podnik uverejňuje reklamu alebo nie, kým v prípade podnikov, ktoré nemajú sídlo v Maďarsku ale uverejňujú reklamu v tomto štáte, k tomu nedochádza automaticky, ale musia túto povinnosť splniť osobitným spôsobom a v prípade, že tak neurobia, možno im uložiť osobitnú sankciu?

4.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa článok 56 ZFEÚ a zákaz diskriminácie vykladať v tom zmysle, že bránia sankcii, o akú ide vo veci samej, uloženej za nesplnenie povinnosti registrovať sa na účely dane z príjmov plynúcich z reklamy, pokiaľ je uvedená právna úprava v rozpore s citovaným článkom?

5.    Má sa článok 56 ZFEÚ a zákaz diskriminácie vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu, podľa ktorého v prípade spoločností so sídlom v zahraničí, je rozhodnutie, ktorým sa im ukladá pokuta, právoplatné a vykonateľné od jeho oznámenia a možno proti nemu podať opravný prostriedok len v rámci súdneho konania, v ktorom súd nemôže nariadiť pojednávanie a v ktorom sa pripustia len listinné dôkazy, kým v prípade podnikov so sídlom v Maďarsku možno podať správny opravný prostriedok proti pokutám, ktoré im boli uložené a navyše súdne konanie nie je nijakým spôsobom obmedzené?

6.    Má sa článok 56 ZFEÚ vykladať z hľadiska práva na spravodlivý proces stanoveného v článku 41 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) v tom zmysle, že takáto požiadavka nie je splnená, ak sa uloží pokuta za nesplnenie povinnosti postupne deň za dňom, zakaždým v trojnásobne väčšej výške bez toho, aby si bol poskytovateľ služieb vôbec vedomý predchádzajúceho rozhodnutia, v dôsledku čoho nemôže splniť svoju povinnosť, predtým ako sa mu uloží následná pokuta?

7.    Má sa článok 56 ZFEÚ v spojení s právom na dobrú správu vecí verejných stanoveným v článku 41 ods. 1 Charty, právom na vypočutie stanoveným v článku 41 ods. 2 písm. a) Charty a s právom na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces stanovený v článku 47 Charty v tom zmysle, že nie sú plnené takéto požiadavky, ak proti rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok v správnom konaní a v konaní vo veci správneho súdnictva sa pripustia len písomné dôkazy a súd nemôže nariadiť pojednávanie?

____________