Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

Дело C673/16

Relu Adrian Coman и др.

срещу

Inspectoratul General pentru Imigrări
и
Ministerul Afacerilor Interne

(Преюдициално запитване, отправено от Curtea Constituţională)

„Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Член 21 ДФЕС — Право на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки — Директива 2004/38/ЕО — Член 3 — Бенефициенти — Членове на семейството на гражданина на Съюза — Член 2, точка 2, буква а) — Понятието „съпруг“ — Брак между лица от един и същ пол — Член 7 — Право на пребиваване за повече от три месеца — Основни права“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 5 юни 2018 г.

1.        Гражданство на Съюза — Разпоредби на Договора — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Гражданин на Съюза, който се връща в държавата членка, на която е гражданин, след като е пребивавал в друга държава членка единствено в качеството си на гражданин на Съюза — Производно право на пребиваване на членовете на семейството му, граждани на трета страна — Условия — Реално пребиваване на гражданина на Съюза в приемащата държава членка на основание на Директива 2004/38 — Прилагане по аналогия на предвидените в тази директива условия за предоставяне на това право

(член 21, параграф 1 ДФЕС; Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Гражданство на Съюза — Разпоредби на Договора — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Гражданин на Съюза, който се връща в държавата членка, на която е гражданин, след като е пребивавал в друга държава членка единствено в качеството си на гражданин на Съюза — Производно право на пребиваване на членовете на семейството му, граждани на трета страна — Гражданин на Съюза, който законно е сключил брак в приемащата държава членка с гражданин на трета страна от същия пол — Отказ на държавата членка, чийто гражданин е този гражданин на Съюза, да предостави право на пребиваване на нейна територия на гражданина на трета страна, тъй като националното право не предвижда брака между лица от един и същ пол — Недопустимост — Обоснованост по съображения, свързани с обществения ред и с националната идентичност — Липса

(член 21, параграф 1 ДФЕС; член 7, параграф 1 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Гражданство на Съюза — Разпоредби на Договора — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Гражданин на Съюза, който се връща в държавата членка, на която е гражданин, след като е пребивавал в друга държава членка единствено в качеството си на гражданин на Съюза — Производно право на пребиваване на членовете на семейството му, граждани на трета страна — Гражданин на трета страна, който е сключил брак с гражданин на Съюза от същия пол в държава членка в съответствие с нейното право — Право на пребиваване за повече от три месеца на територията на държавата членка, чийто гражданин е гражданинът на Съюза — Условия

(член 21, параграф 1 ДФЕС; член 7 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

1.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 23—25)

2.      В случаите, в които гражданин на Съюза е използвал свободата си на движение, отивайки в държава членка, различна от тази, на която е гражданин, и реално пребивавайки там в съответствие с условията по член 7, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, и през това време е създал или укрепил семеен живот с гражданин на трета страна от същия пол, с когото се е свързал в законно сключен в приемащата държава членка брак, член 21, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска компетентните органи на държавата членка, чийто гражданин е посоченият гражданин на Съюза, да откажат да предоставят на гражданина на трета страна право на пребиваване на територията на тази държава членка по съображението, че нейното право не предвижда брака между лица от един и същ пол.

(вж. т. 51; т. 1 от диспозитива)

3.      Член 21, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство гражданинът на трета страна от същия пол като гражданина на Съюза, с когото е сключил брак в държава членка в съответствие с нейното право, разполага с право на пребиваване за повече от три месеца на територията на държавата членка, чийто гражданин е посоченият гражданин на Съюза. Това производно право на пребиваване не бива да се обвързва с по-строги условия от предвидените в член 7 от Директива 2004/38.

(вж. т. 56; т. 2 от диспозитива)