Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

Kohtuasi C673/16

Relu Adrian Coman jt

versus

Inspectoratul General pentru Imigrări
ja
Ministerul Afacerilor Interne

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea Constituţională)

Eelotsusetaotlus – Liidu kodakondsus – ELTL artikkel 21 – Liidu kodanike õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada – Direktiiv 2004/38/EÜ – Artikkel 3 – Soodustatud isikud – Liidu kodaniku pereliikmed – Artikli 2 punkti 2 alapunkt a – Mõiste „abikaasa“ – Abielu samasooliste isikute vahel – Artikkel 7 – Õigus elada riigis üle kolme kuu – Põhiõigused

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (suurkoda) 5. juuni 2018. aasta otsus

1.        Liidu kodakondsus – Aluslepingu sätted – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Liidu kodanik, kes pöördub liikmesriiki, mille kodanik ta on, tagasi pärast seda, kui ta on teises liikmesriigis elanud ainuüksi liidu kodanikuna – Tema kolmanda riigi kodanikest pereliikmete tuletatud elamisõigus – Tingimused – Liidu kodaniku tegelik elamine vastuvõtvas liikmesriigis direktiivi 2004/38 alusel – Selles direktiivis ette nähtud elamisõiguse andmise tingimuste kohaldamine analoogia alusel

(ELTL artikli 21 lõige 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/87)

2.        Liidu kodakondsus – Aluslepingu sätted – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Liidu kodanik, kes pöördub liikmesriiki, mille kodanik ta on, tagasi pärast seda, kui ta on teises liikmesriigis elanud ainuüksi liidu kodanikuna – Tema kolmanda riigi kodanikest pereliikmete tuletatud elamisõigus – Liidu kodanik, kes on vastuvõtvas liikmesriigis seaduslikult sõlminud abielu samast soost kolmanda riigi kodanikuga – Selle liikmesriigi keeldumine, mille kodakondsus on liidu kodanikul, andmast oma territooriumil elamise õigust nimetatud kolmanda riigi kodanikule, kuna riigisiseses õiguses ei ole ette nähtud abielu samasooliste isikute vahel – Lubamatus – Põhjendamine avaliku korra ja rahvusliku identiteedi kaalutlustega – Puudumine

(ELTL artikli 21 lõige 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/87, artikli 7 lõige 1)

3.        Liidu kodakondsus – Aluslepingu sätted – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Liidu kodanik, kes pöördub liikmesriiki, mille kodanik ta on, tagasi pärast seda, kui ta on teises liikmesriigis elanud ainuüksi liidu kodanikuna – Tema kolmanda riigi kodanikest pereliikmete tuletatud elamisõigus – Kolmanda riigi kodanik, kes on abiellunud samast soost liidu kodanikuga, kusjuures abielu on sõlmitud liikmesriigis selle riigi õiguse kohaselt – Õigus elada kauem kui kolm kuud selle liikmesriigi territooriumil, mille kodakondsus on liidu kodanikul – Tingimused

(ELTL artikli 21 lõige 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/87, artikkel 7)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 23–25)

2.      Olukorras, kus liidu kodanik on kasutanud oma liikumisvabadust, liikudes liikmesriiki, mille kodanik ta ei ole, ja reaalselt elades seal kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ) artikli 7 lõikes 1 ette nähtud tingimustega, ning on alustanud või tugevdanud sel ajal perekonnaelu samast soost kolmanda riigi kodanikuga, kellega ta on ennast sidunud vastuvõtvas liikmesriigis seaduslikult sõlmitud abielu teel, tuleb ELTL artikli 21 lõiget 1 tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui selle liikmesriigi pädevad asutused, mille kodakondsus on liidu kodanikul, keelduvad andmast selle liikmesriigi territooriumil elamise õigust nimetatud kolmanda riigi kodanikule, põhjendusel et kõnealuse liikmesriigi õiguses ei ole ette nähtud abielu samasooliste isikute vahel.

(vt punkt 51 ja resolutsiooni punkt 1)

3.      ELTL artikli 21 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas on liidu kodanikuga samast soost kolmanda riigi kodanikul, kelle abielu liidu kodanikuga on sõlmitud liikmesriigis selle riigi õiguse kohaselt, õigus elada kauem kui kolm kuud selle liikmesriigi territooriumil, mille kodakondsus on liidu kodanikul. Tuletatud elamisõiguse suhtes ei või kehtida direktiivi 2004/38 artiklis 7 sätestatutest rangemad tingimused.

(vt punkt 56 ja resolutsiooni punkt 2)