Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

Asia C-673/16

Relu Adrian Coman ym.

vastaan

Inspectoratul General pentru Imigrări
ja
Ministerul Afacerilor Interne

(Curtea Constituţionalăn esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – 3 artikla – Henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan – Unionin kansalaisen perheenjäsenet – 2 artiklan 2 alakohdan a alakohta – Aviopuolison käsite – Avioliitto samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä – 7 artikla – Oikeus oleskella yli kolme kuukautta – Perusoikeudet

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.6.2018

1.        Unionin kansalaisuus – Perussopimuksen määräykset – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Unionin kansalainen, joka palaa jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, oleskeltuaan toisessa jäsenvaltiossa pelkässä unionin kansalaisen ominaisuudessaan – Hänen perheenjäsentensä, jotka ovat kolmannen valtion kansalaisia, johdettu oleskeluoikeus – Edellytykset – Unionin kansalaisen tosiasiallinen oleskelu vastaanottavassa jäsenvaltiossa direktiivin 2004/38 nojalla – Tässä direktiivissä säädettyjen myöntämisedellytysten analoginen soveltaminen

(SEUT 21 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38)

2.        Unionin kansalaisuus – Perussopimuksen määräykset – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Unionin kansalainen, joka palaa jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, oleskeltuaan toisessa jäsenvaltiossa pelkässä unionin kansalaisen ominaisuudessaan – Hänen perheenjäsentensä, jotka ovat kolmannen valtion kansalaisia, johdettu oleskeluoikeus – Unionin kansalainen, joka on solminut vastaanottavassa jäsenvaltiossa laillisesti avioliiton samaa sukupuolta olevan kolmannen valtion kansalaisen kanssa – Jäsenvaltion, jonka kansalainen unionin kansalainen on, päätös evätä oleskeluoikeus alueellaan kyseiseltä kolmannen valtion kansalaiselta, koska kansallisessa oikeudessa ei mahdollisteta samaa sukupuolta olevien henkilöiden välistä avioliittoa – Tällaista päätöstä ei voida hyväksyä – Oikeuttaminen yleiseen järjestykseen ja kansalliseen identiteettiin liittyvillä syillä – Tällaisen oikeuttamisperusteen puuttuminen

(SEUT 21 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38 7 artiklan 1 kohta)

3.        Unionin kansalaisuus – Perussopimuksen määräykset – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Unionin kansalainen, joka palaa jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, oleskeltuaan toisessa jäsenvaltiossa pelkässä unionin kansalaisen ominaisuudessaan – Hänen perheenjäsentensä, jotka ovat kolmannen valtion kansalaisia, johdettu oleskeluoikeus – Kolmannen valtion kansalainen, joka on solminut avioliiton samaa sukupuolta olevan unionin kansalaisen kanssa jossakin jäsenvaltiossa tämän valtion oikeuden mukaisesti – Oikeus oleskella yli kolme kuukautta sen jäsenvaltion alueella, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on – Edellytykset

(SEUT 21 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38 7 artikla)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 23–25 kohta)

2.      Kun unionin kansalainen on käyttänyt liikkumisvapauttaan siirtymällä muuhun kuin siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, ja oleskelemalla siellä tosiasiallisesti Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti ja on kehittänyt tai lujittanut tässä yhteydessä perhe-elämää sellaisen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, joka on kolmannen valtion kansalainen ja jonka kanssa hän on solminut laillisesti avioliiton vastaanottavassa jäsenvaltiossa, SEUT 21 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltion, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on, toimivaltaiset viranomaiset epäävät kyseiseltä kolmannen valtion kansalaiselta oleskeluoikeuden tämän jäsenvaltion alueella sillä perusteella, että kyseisen jäsenvaltion oikeudessa ei mahdollisteta samaa sukupuolta olevien henkilöiden välistä avioliittoa.

(ks. 51 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

3.      SEUT 21 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa kolmannen valtion kansalaisella, joka on samaa sukupuolta kuin unionin kansalainen ja jonka avioliitto tämän viimeksi mainitun kanssa on solmittu jossakin jäsenvaltiossa tämän valtion oikeuden mukaisesti, on oikeus oleskella yli kolme kuukautta sen jäsenvaltion alueella, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on. Tälle johdetulle oleskeluoikeudelle ei voida asettaa ankarampia edellytyksiä kuin ne, joista säädetään direktiivin 2004/38 7 artiklassa.

(ks. 56 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)