Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

C673/16. sz. ügy

Relu Adrian Coman és társai

kontra

Inspectoratul General pentru Imigrăriet
és
Ministerul Afacerilor Interne

(a Curtea Constituţională [Románia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Uniós polgárság – EUMSZ 21. cikk – Az uniós polgárok tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga – 2004/38/EK irányelv – 3. cikk – Kedvezményezettek – Uniós polgár családtagjai – A 2. cikk 2. pontjának a) alpontja – A »házastárs« fogalma – Azonos nemű személyek közötti házasság – 7. cikk – Három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jog – Alapvető jogok”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2018. június 5.

1.        Uniós polgárság – A Szerződés rendelkezései – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – Másik tagállamban pusztán uniós polgár minőségében való tartózkodást követően az állampolgársága szerinti tagállamba visszatérő uniós polgár – Harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak származékos tartózkodási joga – Feltételek – Az uniós polgár fogadó tagállamban való, a 2004/38 irányelven alapuló tényleges tartózkodása – Az ezen irányelvben előírt jogosultsági feltételek analógia útján történő alkalmazása

(EUMSZ 21. cikk, (1) bekezdés; 2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

2.        Uniós polgárság – A Szerződés rendelkezései – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – Másik tagállamban pusztán uniós polgár minőségében való tartózkodást követően az állampolgársága szerinti tagállamba visszatérő uniós polgár – Harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak származékos tartózkodási joga – Azonos nemű harmadik állambeli állampolgárral a fogadó tagállamban jogszerűen házasságot kötő uniós polgár – Az uniós polgár állampolgársága szerinti tagállam részéről annak megtagadása, hogy a területén tartózkodási jogot biztosítson az említett harmadik állambeli állampolgárnak, mivel a nemzeti jog nem ismeri el az azonos nemű személyek közötti házasságot – Megengedhetetlenség – A közrendhez és nemzeti identitáshoz kapcsolódó okokkal való igazolás – Hiány

(EUMSZ 21. cikk, (1) bekezdés; 2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 7. cikk, (1) bekezdés)

3.        Uniós polgárság – A Szerződés rendelkezései – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – Másik tagállamban pusztán uniós polgár minőségében való tartózkodást követően az állampolgársága szerinti tagállamba visszatérő uniós polgár – Harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak származékos tartózkodási joga – Azonos nemű uniós polgárral valamely tagállamban e tagállam jogával összhangban házasságot kötő harmadik állambeli állampolgár – Három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jog az uniós polgár állampolgársága szerinti tagállam területén – Feltételek

(EUMSZ 21. cikk, (1) bekezdés; 2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 7. cikk)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 23–25. pont)

2.      Olyan helyzetben, amikor egy uniós polgár élt a szabad mozgáshoz való jogával, és az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29‑i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelően valamely, az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamba utazott, ténylegesen ott tartózkodott, és ennek alkalmával családi életet alakított ki vagy szilárdított meg valamely harmadik állam vele azonos nemű állampolgárával, akivel a fogadó tagállamban jogszerűen házasságot kötött, az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy azon tagállam illetékes hatóságai, amelynek az uniós polgár az állampolgára, megtagadják e tagállam területén tartózkodási jog biztosítását a harmadik állambeli állampolgár számára azzal az indokkal, hogy az említett tagállam joga nem ismeri el az azonos nemű személyek közötti házasságot.

(lásd: 51. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

3.      Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között valamely harmadik állam olyan állampolgára, aki a vele azonos nemű uniós polgárral valamely tagállamban, e tagállam jogával összhangban házasságot kötött, három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogot élvez azon tagállam területén, amelynek az uniós polgár az állampolgára. E származékos tartózkodási jogot nem lehet a 2004/38 irányelv 7. cikkében előírtaknál szigorúbb feltételekhez kötni.

(lásd: 56. pont és a rendelkező rész 2. pontja)