Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

Sprawa C673/16

Relu Adrian Coman i in.

przeciwko

Inspectoratul General pentru Imigrări
i
Ministerul Afacerilor Interne

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea Constituţională)

Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii – Artykuł 21 TFUE – Prawo obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 3 – Beneficjenci – Członkowie rodziny obywatela Unii – Artykuł 2 pkt 2 lit. a) – Pojęcie „współmałżonka” – Małżeństwo osób tej samej płci – Artykuł 7 – Prawo pobytu powyżej trzech miesięcy – Prawa podstawowe

Streszczenie – wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.

1.        Obywatelstwo Unii – Postanowienia traktatu – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Obywatel Unii powracający do państwa członkowskiego, którego przynależność państwową posiada, po pobycie w innym państwie członkowskim, w którym korzystał ze swojego statusu obywatela Unii – Pochodne prawo pobytu członków jego rodziny będących obywatelami państwa trzeciego – Warunki – Efektywny pobyt obywatela Unii w przyjmującym państwie członkowskim na podstawie dyrektywy 2004/38 – Stosowanie przez analogię przewidzianych w dyrektywie warunków przyznania

(art. 21 ust. 1 TFUE; dyrektywa 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady)

2.        Obywatelstwo Unii – Postanowienia traktatu – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Obywatel Unii powracający do państwa członkowskiego, którego przynależność państwową posiada, po pobycie w innym państwie członkowskim, w którym korzystał ze swojego statusu obywatela Unii – Pochodne prawo pobytu członków jego rodziny będących obywatelami państwa trzeciego – Obywatel Unii, który zgodnie z prawem zawarł w przyjmującym państwie członkowskim, małżeństwo z tej samej płci obywatelem państwa trzeciego – Odmowa przyznania przez państwo członkowskie, którego obywatelstwo posiada obywatel Unii, prawa pobytu rzeczonemu obywatelowi państwa trzeciego, ponieważ prawo krajowe nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci – Niedopuszczalność – Uzasadnienie względami związanymi z porządkiem publicznym i tożsamością narodową – Brak

(art. 21 ust. 1 TFUE; dyrektywa 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 7 ust. 1)

3.        Obywatelstwo Unii – Postanowienia traktatu – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Obywatel Unii powracający do państwa członkowskiego, którego przynależność państwową posiada, po pobycie w innym państwie członkowskim, w którym korzystał ze swojego statusu obywatela Unii – Pochodne prawo pobytu członków jego rodziny będących obywatelami państwa trzeciego – Obywatel państwa trzeciego, który zawarł małżeństwa z tej samej płci obywatelem Unii, które zostało zawarte w państwie członkowskim zgodnie z prawem tego ostatniego – Prawo pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące na terytorium państwa członkowskiego, którego obywatelstwo posiada obywatel Unii – Warunki

(art. 21 ust. 1 TFUE; dyrektywa 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 7)

1.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 23–25)

2.      W sytuacji gdy obywatel Unii skorzystał ze swobody przemieszczania się, udając się do państwa członkowskiego innego niż to, którego przynależność państwową posiada, i efektywnie w nim przebywając, zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, oraz rozwinął lub umocnił przy tej sposobności życie rodzinne z obywatelem państwa trzeciego tej samej płci, z którym związał się poprzez małżeństwo legalnie zawarte w przyjmującym państwie członkowskim, art. 21 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by właściwe organy państwa członkowskiego, którego przynależność państwową posiada obywatel Unii, odmówiły prawa pobytu rzeczonemu obywatelowi państwa trzeciego z tego powodu, że prawo tego państwa członkowskiego nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci.

(zob. pkt 51; pkt 1 sentencji)

3.      Artykuł 21 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak w sprawie w postępowaniu głównym będącemu tej samej płci co obywatel Unii obywatelowi państwa trzeciego, którego małżeństwo z tym obywatelem Unii zostało zawarte w jednym z państw członkowskich zgodnie z prawem tego państwa, przysługuje prawo pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące na terytorium państwa członkowskiego, którego przynależność państwową posiada obywatel Unii. To pochodne prawo pobytu nie może być obwarowane warunkami bardziej rygorystycznymi niż przewidziane w art. 7 dyrektywy 2004/38.

(zob. pkt 56; pkt 2 sentencji)