Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

Cauza C673/16

Relu Adrian Coman și alții

împotriva

Inspectoratului General pentru Imigrări și a Ministerului Afacerilor Interne

(cerere de decizie preliminară formulată de Curtea Constituțională)

„Trimitere preliminară – Cetățenia Uniunii – Articolul 21 TFUE – Dreptul cetățenilor Uniunii de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre – Directiva 2004/38/CE – Articolul 3 – Beneficiari – Membri de familie ai cetățeanului Uniunii – Articolul 2 punctul 2 litera (a) – Noțiunea «soț» – Căsătorie între persoane de același sex – Articolul 7 – Drept de ședere pe o perioadă mai mare de trei luni – Drepturi fundamentale”

Sumar – Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 iunie 2018

1.        Cetățenia Uniunii – Dispozițiile tratatului – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Cetățean al Uniunii care se întoarce în statul membru al cărui cetățean este după ce a locuit întrun alt stat membru doar în calitatea sa de cetățean al Uniunii – Drept de ședere derivat al membrilor familiei sale, resortisanți ai unui stat terț – Condiții – Ședere efectivă a cetățeanului Uniunii în statul membru gazdă în temeiul Directivei 2004/38 – Aplicare prin analogie a condițiilor de acordare prevăzute de această directivă

[art. 21 alin. (1) TFUE; Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului]

2.        Cetățenia Uniunii – Dispozițiile tratatului – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Cetățean al Uniunii care se întoarce în statul membru al cărui cetățean este după ce a locuit întrun alt stat membru doar în calitatea sa de cetățean al Uniunii – Drept de ședere derivat al membrilor familiei sale, resortisanți ai unui stat terț – Cetățean al Uniunii care a încheiat în mod legal, în statul membru gazdă, o căsătorie cu un resortisant al unui stat terț de același sex –Refuz al statului membru a cărui cetățenie o deține cetățeanul Uniunii de a acorda un drept de ședere pe teritoriul său resortisantului menționat al unui stat terț, dreptul național neprevăzând căsătoria între persoanele de același sex – Inadmisibilitate –Justificare pentru motive legate de ordinea publică și de identitatea națională – Lipsă

[art. 21 alin. (1) TFUE; Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 7 alin. (1)]

3.        Cetățenia Uniunii – Dispozițiile tratatului – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Cetățean al Uniunii care se întoarce în statul membru al cărui cetățean este după ce a locuit întrun alt stat membru doar în calitatea sa de cetățean al Uniunii – Drept de ședere derivat al membrilor familiei sale, resortisanți ai unui stat terț – Resortisant al unui stat terț care sa căsătorit cu un cetățean al Uniunii de același sex, căsătoria fiind încheiată întrun stat membru în conformitate cu dreptul acestuia din urmă – Drept de ședere pe o perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul statului membru a cărui cetățenie o deține cetățeanul Uniunii – Condiții

[art. 21 alin. (1) TFUE; Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 7]

1.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 23-25)

2.      Într‑o situație în care un cetățean al Uniunii a făcut uz de libertatea sa de circulație deplasându‑se și locuind efectiv, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE, într‑un alt stat membru decât cel a cărui cetățenie o deține și a întemeiat sau a consolidat cu această ocazie o viață de familie cu un resortisant al unui stat terț, de același sex, de care este legat printr‑o căsătorie legal încheiată în statul membru gazdă, articolul 21 alineatul (1) TFUE trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca autoritățile competente ale statului membru a cărui cetățenie o deține cetățeanul Uniunii să refuze acordarea unui drept de ședere pe teritoriul acestui stat membru resortisantului menționat, pentru motivul că dreptul statului membru menționat nu prevede căsătoria între persoane de același sex.

(a se vedea punctul 51 și dispozitiv 1)

3.      Articolul 21 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, resortisantul unui stat terț, de același sex ca cetățeanul Uniunii, a cărui căsătorie cu acesta din urmă a fost încheiată într‑un stat membru conform dreptului acestui stat, dispune de un drept de ședere pe o perioadă mai mare de trei luni pe teritoriul statului membru a cărui cetățenie o deține cetățeanul Uniunii. Acest drept de ședere derivat nu poate fi supus unor condiții mai stricte decât cele prevăzute la articolul 7 din Directiva 2004/38.

(a se vedea punctul 56 și dispozitiv 2)