Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

Vec C673/16

Relu Adrian Coman a i.

proti

Inspectoratul General pentru Imigrări
a
Ministerul Afacerilor Interne

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea Constituţională)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Článok 21 ZFEÚ – Právo občanov Únie slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov – Smernica 2004/38/ES – Článok 3 – Oprávnené osoby – Rodinní príslušníci občana Únie – Článok 2 bod 2 písm. a) – Pojem ‚manželský partner‘ – Manželstvo osôb rovnakého pohlavia – Článok 7 – Právo pobytu na viac ako tri mesiace – Základné práva“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. júna 2018

1.        Občianstvo Únie – Ustanovenia Zmluvy – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Občan Únie, ktorý sa vrátil do členského štátu svojej štátnej príslušnosti po tom, ako sa zdržiaval v inom členskom štáte len na základe svojho postavenia občana Únie – Právo na pobyt odvodené od jeho rodinných príslušníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretieho štátu – Podmienky – Stály pobyt občana Únie v hostiteľskom členskom štáte na základe smernice 2004/38 – Analogické uplatnenie podmienok priznania stanovených touto smernicou

(Článok 21 ods. 1 ZFEÚ; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38)

2.        Občianstvo Únie – Ustanovenia Zmluvy – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Občan Únie, ktorý sa vrátil do členského štátu svojej štátnej príslušnosti po tom, ako sa zdržiaval v inom členskom štáte len na základe svojho postavenia občana Únie – Právo na pobyt odvodené od jeho rodinných príslušníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretieho štátu – Občan Únie, ktorý právoplatne uzavrel v hostiteľskom členskom štáte manželstvo s príslušníkom tretieho štátu rovnakého pohlavia – Odmietnutie členským štátom príslušníkom Únie priznať právo na pobyt na území tohto štátu uvedenému príslušníkovi tretieho štátu z dôvodu, pretože právo daného členského štátu neupravuje manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia – Neprípustnosť – Odôvodnenie založené na dôvodoch vzťahujúcich sa na verejný poriadok a národnú identitu – Neexistencia

(Článok 21 ods. 1 ZFEÚ; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, článok 7 ods. 1)

3.        Občianstvo Únie – Ustanovenia Zmluvy – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Občan Únie, ktorý sa vrátil do členského štátu svojej štátnej príslušnosti po tom, ako sa zdržiaval v inom členskom štáte len na základe svojho postavenia občana Únie – Právo na pobyt odvodené od jeho rodinných príslušníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretieho štátu – Štátny príslušník tretieho štátu rovnakého pohlavia ako občan Únie, s ktorým bolo uzavreté manželstvo v niektorom členskom štáte v súlade s právom daného štátu – Právo na pobyt dlhší ako tri mesiace na území členského štátu, ktorého je občan Únie štátnym príslušníkom – Podmienky

(Článok 21 ods. 1 ZFEÚ; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, článok 7)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 23 – 25)

2.      V situácii, v ktorej občan Únie využil svoje právo voľného pohybu tak, že sa presťahoval a skutočne zdržiaval v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, v inom členskom štáte než v štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, a pri tejto príležitosti rozvinul alebo začal rodinný život so štátnym príslušníkom tretieho štátu rovnakého pohlavia, s ktorým právoplatne uzavrel manželstvo v hostiteľskom členskom štáte, článok 21 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby príslušné orgány členského štátu, ktorého je občan Únie štátnym príslušníkom, odmietli priznať právo na pobyt na území tohto členského štátu uvedenému príslušníkovi tretieho štátu z dôvodu, že právo daného členského štátu neupravuje manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia.

(pozri bod 51, bod 1 výroku)

3.      Článok 21 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, o aké ide vo veci samej, štátny príslušník tretieho štátu rovnakého pohlavia ako občan Únie, s ktorým bolo uzavreté manželstvo v niektorom členskom štáte v súlade s právom daného štátu, má právo na pobyt dlhší ako tri mesiace na území členského štátu, ktorého je občan Únie štátnym príslušníkom. Toto odvodené právo na pobyt nemôže podliehať prísnejším podmienkam, ako sú podmienky upravené v článku 7 smernice 2004/38.

(pozri bod 56, bod 2 výroku)