Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

Zadeva C673/16

Relu Adrian Coman in drugi

proti

Inspectoratul General pentru Imigrări
in
Ministerul Afacerilor Interne

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea Constituţională)

„Predhodno odločanje – Državljanstvo Unije – Člen 21 PDEU – Pravica državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Direktiva 2004/38/ES – Člen 3 – Upravičenci – Družinski člani državljana Unije – Člen 2, točka 2(a) – Pojem „zakonec“ – Zakonska zveza med osebama istega spola – Člen 7 – Pravica do prebivanja za več kot tri mesece – Temeljne pravice“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. junija 2018

1.        Državljanstvo Unije – Določbe Pogodbe – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Državljan Unije, ki se vrne v državo članico, katere državljan je, potem ko je prebival v drugi državi članici zgolj na podlagi statusa državljana Unije – Izvedena pravica do prebivanja njegovih družinskih članov, ki so državljani tretje države – Pogoji – Dejansko prebivanje državljana Unije v državi članici gostiteljici na podlagi Direktive 2004/38 – Uporaba po analogiji pogojev za podelitev, določenih v tej direktivi

(člen 21(1) PDEU; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38)

2.        Državljanstvo Unije – Določbe Pogodbe – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Državljan Unije, ki se vrne v državo članico, katere državljan je, potem ko je prebival v drugi državi članici zgolj na podlagi statusa državljana Unije – Izvedena pravica do prebivanja njegovih družinskih članov, ki so državljani tretje države – Državljan Unije, ki je v državi članici gostiteljici veljavno sklenil zakonsko zvezo z državljanom tretje države istega spola – Zavrnitev države članice, katere državljanstvo ima državljan Unije, da bi navedenemu državljanu tretje države podelila pravico do prebivanja na njenem ozemlju, ker v nacionalnem pravu ni predvidena sklenitev zakonske zveze med osebama istega spola – Nedopustnost – Utemeljitev z razlogi, ki se nanašajo na javni red in na nacionalno identiteto – Neobstoj

(člen 21(1) PDEU; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38, člen 7(1))

3.        Državljanstvo Unije – Določbe Pogodbe – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Državljan Unije, ki se vrne v državo članico, katere državljan je, potem ko je prebival v drugi državi članici zgolj na podlagi statusa državljana Unije – Izvedena pravica do prebivanja njegovih družinskih članov, ki so državljani tretje države – Državljan tretje države, ki je sklenil zakonsko zvezo z državljanom Unije istega spola, zakonska zveza pa je bila sklenjena v državi članici v skladu z njenim nacionalnim pravom – Pravica do prebivanja na ozemlju države članice, katere državljanstvo ima državljan Unije, za več kot tri mesece – Pogoji

(člen 21(1) PDEU; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38, člen 7)

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 23 do 25.)

2.      V položaju, v katerem je državljan Unije uveljavil svojo pravico do prostega gibanja s tem, da se je v skladu s pogoji iz člena 7(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC preselil v državo članico, ki ni država članica, katere državljan je, in v njej dejansko prebival ter pri tem razvil ali utrdil družinsko življenje z državljanom tretje države istega spola, s katerim je v državi članici gostiteljici zakonito sklenil zakonsko zvezo, je treba člen 21(1) PDEU razlagati tako, da nasprotuje temu, da pristojni organi države članice, katere državljanstvo ima državljan Unije, navedenemu državljanu tretje države zavrnejo podelitev pravice do prebivanja na ozemlju te države članice z utemeljitvijo, da pravo navedene države članice ne omogoča sklenitve zakonske zveze med osebama istega spola.

(Glej točko 51 in točko 1 izreka.)

3.      Člen 21(1) PDEU je treba razlagati tako, da ima v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, državljan tretje države, ki je istega spola kot državljan Unije, s katerim je v eni od držav članic v skladu z njenim pravom sklenil zakonsko zvezo, pravico, da na ozemlju države članice, katere državljanstvo ima državljan Unije, prebiva več kot tri mesece. Za to izvedeno pravico do prebivanja ne smejo veljati strožji pogoji od tistih iz člena 7 Direktive 2004/38.

(Glej točko 56 in točko 2 izreka.)