Language of document : ECLI:EU:C:2018:385

Mål C-673/16

Relu Adrian Coman m.fl.

mot

Inspectoratul General pentru Imigrări och Ministerul Afacerilor Interne

(begäran om förhandsavgörande från Curtea Constituţională)

”Begäran om förhandsavgörande – Unionsmedborgarskap – Artikel 21 FEUF – Unionsmedborgares rätt att röra sig och uppehålla sig fritt inom medlemsstaternas territorier – Direktiv 2004/38/EG – Artikel 3 – Förmånstagare – Familjemedlemmar till unionsmedborgaren – Artikel 2.2 a – Begreppet ’make eller maka’ – Samkönade äktenskap – Artikel 7 – Uppehållsrätt för längre tid än tre månader – Grundläggande rättigheter”

Sammanfattning – Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 juni 2018

1.        Unionsmedborgarskap – Bestämmelser i fördraget – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Unionsmedborgare som återvänder till den medlemsstat han eller hon är medborgare i efter att ha uppehållit sig i en annan medlemsstat i sin egenskap av unionsmedborgare – Härledd uppehållsrätt för dennes familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare – Villkor – Verkningsfull vistelse med avseende på direktiv 2004/38 för unionsmedborgaren i den mottagande medlemsstaten– Analog tillämpning av villkoren för beviljande som föreskrivs i detta direktiv

(Artikel 21.1 FEUF, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38)

2.        Unionsmedborgarskap – Bestämmelser i fördraget – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Unionsmedborgare som återvänder till den medlemsstat han eller hon är medborgare i efter att ha uppehållit sig i en annan medlemsstat i sin egenskap av unionsmedborgare – Härledd uppehållsrätt för dennes familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare – Unionsmedborgare som lagligt ingått äktenskap i den mottagande medlemsstaten med en tredjelandsmedborgare av samma kön – Den medlemsstat som unionsmedborgaren är medborgare i nekar uppehållsrätt i denna medlemsstat för nämnda tredjelandsmedborgare med motiveringen att lagstiftningen i denna medlemsstat inte medger äktenskap mellan personer av samma kön – Otillåtet – Motivering som avser den nationella identiteten och hänsyn till lag och ordning (ordre public) – Föreligger inte

(Artikel 21.1 FEUF; Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38, artikel 7.1)

3.        Unionsmedborgarskap – Bestämmelser i fördraget – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Unionsmedborgare som återvänder till den medlemsstat han eller hon är medborgare i efter att ha uppehållit sig i en annan medlemsstat i sin egenskap av unionsmedborgare – Härledd uppehållsrätt för dennes familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare – Tredjelandsmedborgare som gift sig med en unionsmedborgare av samma kön där äktenskapet har ingåtts i en medlemsstat i enlighet med rättsordningen i denna stat – Uppehållsrätt under längre tid än tre månader i den medlemsstat som unionsmedborgaren är medborgare i – Villkor

(Artikel 21.1 FEUF; Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38, artikel 7)

1.      Se domen.

(se punkterna 23–25)

2.      I en situation där en unionsmedborgare har utövat sin rätt till fri rörlighet och, i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, rest till och sedan under en verkningsfull vistelse i en annan medlemsstat än den han eller hon är medborgare i har utvecklat eller befäst ett familjeliv tillsammans med en tredjelandsmedborgare av samma kön, med vilken vederbörande lagligt har ingått äktenskap i den mottagande medlemsstaten, så ska artikel 21.1 FEUF tolkas så, att nämnda bestämmelse utgör hinder för att de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som unionsmedborgaren är medborgare i nekar uppehållsrätt i denna medlemsstat för nämnda tredjelandsmedborgaren med motiveringen att lagstiftningen i denna medlemsstat inte medger äktenskap mellan personer av samma kön.

(se punkt 51 samt domslutet punkt 1)

3.      Artikel 21.1 FEUF ska tolkas så, att under de omständigheter som är aktuella i det nationella målet har en tredjelandsmedborgare av samma kön som unionsmedborgaren, vars äktenskap med sistnämnde medborgare har ingåtts i en medlemsstat i enlighet med rättsordningen i denna stat, uppehållsrätt under längre tid än tre månader i den medlemsstat som unionsmedborgaren är medborgare i. Nämnda härledda uppehållsrätt får inte underställas strängare villkor än dem som föreskrivs i artikel 7 i direktiv 2004/38.

(se punk56, samt domslutet punkt 2)