Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA (přezkumného senátu)

17. září 2018(*)

„Přezkum“

Ve věci C‑542/18 RX,

jejímž předmětem je návrh prvního generálního advokáta ze dne 20. srpna 2018 na přezkum podle článku 62 statutu Soudního dvora Evropské unie,

SOUDNÍ DVŮR (přezkumný senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas, soudci,

vydává toto

Rozhodnutí

1        Návrh prvního generálního advokáta na přezkum se týká rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 19. července 2018, Simpson v. Rada (T‑646/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:493). Tímto rozsudkem Tribunál zrušil usnesení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 24. června 2016, Simpson v. Rada (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), kterým byla zamítnuta žaloba znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2010 o zamítnutí žalobcovy žádosti o postup do platové třídy AD 9 po úspěšném absolvování otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/113/07 na přijetí vedoucích oddělení platové třídy AD 9 v oblasti překladu, mimo jiné pro estonský jazyk, a na zrušení rozhodnutí ze dne 7. října 2011 o zamítnutí jeho stížnosti, a zadruhé na uložení povinnosti Radě Evropské unie nahradit vzniklou škodu. Toto usnesení bylo vydáno v návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 22. října 2015, Rada v. Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), kterým byl zrušen rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 12. prosince 2013, Simpson v. Rada (F‑142/11, EU:F:2013:201), a věc mu byla vrácena.

2        Tribunál dospěl k závěru, že složení soudního kolegia Soudu pro veřejnou službu, které vydalo uvedené usnesení, nebylo v souladu s právními předpisy.

3        Z článku 256 odst. 2 SFEU vyplývá, že rozhodnutí Tribunálu o kasačních opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu mohou být výjimečně za podmínek a v mezích stanovených statutem Soudního dvora Evropské unie přezkoumána Soudním dvorem v případě vážného ohrožení jednoty nebo souladu práva Unie.

4        Podle článku 62 statutu Soudního dvora Evropské unie může první generální advokát navrhnout Soudnímu dvoru, aby přezkoumal rozhodnutí Tribunálu, má-li za to, že existuje vážné nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva Unie.

5        Z článku 193 odst. 4 jednacího řádu Soudního dvora v této souvislosti plyne, že přezkumný senát Soudního dvora, jemuž je takový návrh na přezkum předložen, rozhodne, zda je třeba rozhodnutí Tribunálu přezkoumat, a v případě, že tomu tak je, jsou v rozhodnutí o provedení přezkumu rozhodnutí Tribunálu označeny pouze otázky, které budou předmětem přezkumu.

6        V projednávaném případě má přezkumný senát za to, že je třeba provést přezkum rozsudku ze dne 19. července 2018, Simpson v. Rada (T‑646/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:493).

7        Otázka, která bude předmětem přezkumu, je uvedena v bodě 2 výroku tohoto rozhodnutí.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (přezkumný senát) rozhodl takto:

1)      Je třeba provést přezkum rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 19. července 2018, Simpson v. Rada (T646/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:493).

2)      Předmětem přezkumu bude otázka, zda zejména s ohledem na obecnou zásadu právní jistoty narušuje rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 19. července 2018, Simpson v. Rada (T646/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:493), jednotu nebo soulad práva Unie tím, že Tribunál jakožto soud rozhodující o kasačním opravném prostředku určil, že složení soudního kolegia, které vydalo usnesení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 24. června 2016, Simpson v. Rada (F142/11 RENV, EU:F:2016:136), nebylo v souladu s právními předpisy vzhledem k pochybení v postupu jmenování jednoho z členů tohoto kolegia, jehož důsledkem je porušení zásady zákonného soudce zakotvené v čl. 47 druhém pododstavci větě první Listiny základních práv Evropské unie.

Přezkum se bude konkrétně týkat otázky, zda podobně jako v případě aktů uvedených v článku 277 SFEU může být jmenování soudce předmětem incidenčního přezkumu legality, nebo zda je takový incidenční přezkum legality – ze zásady či po uplynutí určité doby – vyloučen nebo omezen jen na některé druhy pochybení v zájmu zajištění právní stability a zaručení překážky věci rozsouzené.

3)      Zúčastnění uvedení v článku 23 statutu Soudního dvora Evropské unie a účastníci řízení před Tribunálem Evropské unie se vyzývají, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto rozhodnutí předložili Soudnímu dvoru Evropské unie k uvedené otázce svá písemná vyjádření.

Podpisy.


*–      Jednací jazyk: angličtina.