Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS (uudelleenkäsittelyjaosto)

17 päivänä syyskuuta 2018 (*)

Uudelleenkäsittely

Asiassa C‑542/18 RX,

jossa on kyse ensimmäisen julkisasiamiehen 20.8.2018 tekemästä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 62 artiklaan perustuvasta uudelleenkäsittelyä koskevasta ehdotuksesta,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (uudelleenkäsittelyjaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ja E. Jarašiūnas,

on antanut seuraavan

Päätöksen

1        Ensimmäisen julkisasiamiehen tekemä uudelleenkäsittelyä koskeva ehdotus koskee unionin yleisen tuomioistuimen 19.7.2018 antamaa tuomiota Simpson v. neuvosto (T‑646/16 P, ei julkaistu, EU:T:2018:493). Kyseisellä tuomiolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen 24.6.2016 antaman määräyksen Simpson v. neuvosto (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), jolla tämä oli hylännyt kantajan nostaman kanteen, jolla kyseistä tuomioistuinta vaadittiin yhtäältä kumoamaan neuvoston 9.12.2010 antama päätös, jolla oli hylätty hänen pyyntönsä päästä palkkaluokkaan AD 9 hänen läpäistyään avoimen kilpailun EPSO/AD/113/07, joka oli järjestetty AD 9 ‑palkkaluokkaan kuuluvien yksikön päälliköiden – viron kieli mukaan lukien – palvelukseen ottamiseksi kääntämisen alalla, ja 7.10.2011 antama päätös, jolla oli hylätty hänen valituksensa, ja toisaalta velvoittamaan Euroopan unionin neuvosto korvaamaan aiheutunut vahinko. Määräys annettiin unionin yleisen tuomioistuimen 22.10.2015 antaman tuomion neuvosto v. Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), jolla oli kumottu virkamiestuomioistuimen 12.12.2013 antama tuomio Simpson v. neuvosto (F‑142/11, EU:F:2013:201) ja palautettu asia tämän käsiteltäväksi, jälkeen.

2        Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kyseisen määräyksen antaneen virkamiestuomioistuimen ratkaisukokoonpano oli muodostettu sääntöjenvastaisesti.

3        SEUT 256 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että unionin yleisen tuomioistuimen virkamiestuomioistuimen ratkaisuista tehdyistä valituksista tekemät päätökset voidaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä määrätyin edellytyksin ja rajoituksin poikkeuksellisesti käsitellä uudelleen unionin tuomioistuimessa, jos asia voi vakavasti vahingoittaa unionin oikeuden yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

4        Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 62 artiklan nojalla ensimmäinen julkisasiamies voi ehdottaa, että unionin tuomioistuin käsittelee uudelleen unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen, jos hän katsoo, että päätös voi vakavasti vahingoittaa unionin oikeuden yhtenäisyyttä tai johdonmukaisuutta.

5        Tältä osin unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 193 artiklan 4 kohdasta ilmenee, että unionin tuomioistuimen uudelleenkäsittelyjaosto päättää tällaisen uudelleenkäsittelyehdotuksen saatuaan, onko unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu käsiteltävä uudelleen, ja jos näin on, päätöksessä unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun käsittelemisestä uudelleen ilmoitetaan vain uudelleen käsiteltävät kysymykset.

6        Käsiteltävässä asiassa uudelleenkäsittelyjaosto katsoo, että 19.7.2018 annettu tuomio Simpson v. neuvosto (T‑646/16 P, ei julkaistu, EU:T:2018:493) on käsiteltävä uudelleen.

7        Kysymys, jota mainittu uudelleenkäsittely koskee, käy ilmi tämän päätöksen päätöslauselman 2 kohdasta.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (uudelleenkäsittelyjaosto) on päättänyt seuraavaa:

1)      Unionin yleisen tuomioistuimen 19.7.2018 antama tuomio Simpson vastaan neuvosto (T646/16 P, ei julkaistu, EU:T:2018:493) on käsiteltävä uudelleen.

2)      Uudelleenkäsittely koskee sitä, vahingoittaako – muun muassa oikeusvarmuuden yleinen periaate huomioiden – unionin yleisen tuomioistuimen 19.7.2018 antama tuomio Simpson vastaan neuvosto (T646/16 P, ei julkaistu, EU:T:2018:493) unionin oikeuden yhtenäisyyttä tai johdonmukaisuutta, koska kyseinen tuomioistuin katsoi muutoksenhakutuomioistuimena, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen ratkaisukokoonpano, joka antoi 24.6.2016 määräyksen Simpson vastaan neuvosto (F142/11 RENV, EU:F:2016:136), oli muodostettu sääntöjenvastaisesti sillä perusteella, että ratkaisukokoonpanon yhden jäsenen nimitysmenettelyssä oli tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka merkitsi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetun laillisesti perustetun tuomioistuimen periaatteen loukkaamista.

Uudelleenkäsittely koskee erityisesti sitä, voiko tuomarin nimitys – SEUT 277 artiklassa tarkoitettujen toimien tavoin – olla liitännäisen laillisuusvalvonnan kohteena vai onko tällainen liitännäinen laillisuusvalvonta lähtökohtaisesti tai tietyn ajanjakson päättymisen jälkeen suljettu pois tai rajattu tietyntyyppisiin sääntöjenvastaisuuksiin oikeusvarmuuden ja oikeusvoiman varmistamiseksi.

3)      Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklassa tarkoitettuja osapuolia sekä unionin yleisen tuomioistuimen käsittelemän asian asianosaisia kehotetaan jättämään unionin tuomioistuimelle kirjalliset huomautuksensa edellä mainitusta kysymyksestä yhden kuukauden määräajassa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta.

Allekirjoitukset


*      Oikeudenkäyntikieli: englanti.