Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

A BÍRÓSÁG HATÁROZATA (felülvizsgálati tanács)

2018. szeptember 17.(*)

„Felülvizsgálat”

A C‑542/18. RX. sz. ügyben,

az első főtanácsnok által az Európai Unió Bírósága alapokmányának 62. cikke alapján 2018. augusztus 20‑án előterjesztett felülvizsgálati indítvány tárgyában,

A BÍRÓSÁG (felülvizsgálati tanács),

tagjai: M. Ilešič tanácselnök (előadó), A. Rosas, C. Toader, A. Prechal és E. Jarašiūnas bírák,

meghozta a következő

Határozatot

1        Az első főtanácsnok által indítványozott felülvizsgálat az Európai Unió Törvényszékének (fellebbezési tanács) 2018. július 19‑i Simpson kontra Tanács ítéletét (T‑646/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:493) érinti. A Törvényszék ezen ítélettel hatályon kívül helyezte az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének 2016. június 24‑i Simpson kontra Tanács végzését (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), amellyel a Közszolgálati Törvényszék elutasította a felperes azon keresetét, amely egyrészt az AD 9 besorolási fokozatba való előléptetését – a többek között észt nyelvű, a fordítás területén működő, AD 9 besorolású egységvezető felvétele céljából szervezett EPSO/AD/113/07 versenyvizsga sikeres teljesítését követően – megtagadó, 2010. december 9‑i tanácsi határozat, valamint a panaszát elutasító 2011. október 7‑i határozat megsemmisítésére, másrészt pedig arra irányult, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Unió Tanácsát az őt ért kár megtérítésére. Ezen végzést a Közszolgálati Törvényszék a 2015. október 22‑i Tanács kontra Simpson ítéletet (T‑130/14 P, EU:T:2015:796) követően hozta, amely hatályon kívül helyezte a Közszolgálati Törvényszék 2013. december 12‑i Simpson kontra Tanács ítéletét (F‑142/11, EU:F:2013:201), és visszautalta az ügyet a Közszolgálati Törvényszék elé.

2        A Törvényszék szerint a Közszolgálati Törvényszéknek az említett végzést meghozó tanácsát szabálytalanul hozták létre.

3        Az EUMSZ 256. cikk (2) bekezdéséből következik, hogy a Törvényszék által a Közszolgálati Törvényszék határozatai ellen benyújtott fellebbezés alapján hozott határozatokat az Európai Unió Bíróságának alapokmányában megállapított feltételek mellett és korlátokon belül a Bíróság kivételesen felülvizsgálhatja, ha fennáll a komoly veszélye annak, hogy az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérül.

4        Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 62. cikke értelmében az első főtanácsnok, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll a komoly veszélye annak, hogy az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérül, a Törvényszék határozatának felülvizsgálatát indítványozhatja a Bíróságnál.

5        E tekintetben a Bíróság eljárási szabályzata 193. cikkének (4) bekezdéséből kitűnik, hogy az ilyen felülvizsgálati kérelem esetén a Bíróság felülvizsgálati tanácsa dönt arról, hogy szükséges‑e a Törvényszék határozatának felülvizsgálata, és amennyiben szükség van felülvizsgálatra, a Törvényszék határozatának felülvizsgálatát elrendelő határozat csak a felülvizsgálat tárgyát képező kérdéseket jelöli meg.

6        A jelen ügyben a felülvizsgálati tanács megítélése szerint felül kell vizsgálni a 2018. július 19‑i Simpson kontra Tanács ítéletet (T‑646/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:493).

7        Az említett felülvizsgálat tárgyát képező kérdés a jelen határozat rendelkező részének 2. pontjában szerepel.

A fenti indokok alapján a Bíróság (felülvizsgálati tanács) a következőképpen határozott:

1)      Felül kell vizsgálni az Európai Unió Törvényszékének 2018. július 19i Simpson kontra Tanács ítéletét (T646/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:493).

2)      A felülvizsgálat azon kérdésre vonatkozik, hogy – különösen a jogbiztonság általános elvére tekintettel – az Európai Unió Törvényszékének 2018. július 19i Simpson kontra Tanács ítélete (T646/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:493) sértie az uniós jog egységességét vagy koherenciáját azáltal, hogy a Törvényszék másodfokú bíróságként eljárva kimondta, hogy szabálytalanul hozták létre azon ítélkező testületet, amely meghozta az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének 2016. június 24i Simpson kontra Tanács végzését (F142/11 RENV, EU:F:2016:136), mivel az ezen ítélkező testület egyik tagjának kinevezésére irányuló eljárás során szabálytalanság történt, amely az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke második bekezdésének első mondatában foglalt, törvényes bíróhoz való jog megsértését eredményezte.

A felülvizsgálat különösen azon kérdésre vonatkozik, hogy az EUMSZ 277. cikkben foglalt jogi aktusokhoz hasonlóan valamely bíró kinevezése közbenső jogszerűségi felülvizsgálat tárgyát képezheti‑e, vagy az ilyen közbenső jogszerűségi felülvizsgálat a jogbiztonság és a res iudicata biztosítása érdekében – elviekben vagy bizonyos idő elteltével – ki van zárva vagy bizonyos jellegű szabálytalanságokra korlátozódik.

3)      Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 23. cikke szerinti érdekeltek és az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárás felei a jelen határozat kézbesítésétől számított egy hónapon belül terjeszthetik elő az említett kérdésekre vonatkozó írásbeli észrevételeiket az Európai Unió Bírósága előtt.

Aláírások


* Az eljárás nyelve: angol.