Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

ROZHODNUTIE SÚDNEHO DVORA (komora príslušná preskúmať rozhodnutie)

zo 17. septembra 2018 (*)

„Preskúmanie“

Vo veci C‑542/18 RX,

ktorej predmetom je návrh prvého generálneho advokáta z 20. augusta 2018 na preskúmanie podľa článku 62 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie,

SÚDNY DVOR (komora príslušná preskúmať rozhodnutie),

v zložení: predseda komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas,

vydal toto

Rozhodnutie

1        Návrh na preskúmanie rozhodnutia, ktorý podal prvý generálny advokát, sa týka rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018, Simpson/Rada (T‑646/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:493). Týmto rozsudkom Všeobecný súd zrušil uznesenie Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 24. júna 2016, Simpson/Rada (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), ktorým uvedený súd zamietol žalobu žalobcu jednak o neplatnosť rozhodnutia Rady z 9. decembra 2010, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o postúpenie do platovej triedy AD 9 vzhľadom na úspešné absolvovanie výberového konania EPSO/AD/113/07 zorganizovaného na obsadenie miest vedúcich oddelení v platovej triede AD 9 v oblasti prekladov, najmä do estónskeho jazyka, ako aj rozhodnutia zo 7. októbra 2011, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť, a jednak o uloženie povinnosti Rade nahradiť spôsobenú škodu. Toto uznesenie bolo vydané po tom, čo Všeobecný súd rozsudkom z 22. októbra 2015, Rada/Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2013, Simpson/Rada (F‑142/11, EU:F:2013:201), a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

2        Všeobecný súd sa domnieval, že pokiaľ ide o rozhodovacie zloženie Súdu pre verejnú službu, ktoré vydalo uvedené uznesenie, súd nebol správne obsadený.

3        Z článku 256 ods. 2 ZFEÚ vyplýva, že rozhodnutia, ktoré vydal Všeobecný súd o odvolaniach proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu, môžu vo výnimočných prípadoch podliehať preskúmaniu Súdnym dvorom za podmienok a v rámci obmedzení uvedených v Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ak existuje vážne nebezpečenstvo, že by mali dopad na jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie.

4        Podľa článku 62 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže prvý generálny advokát navrhnúť, aby Súdny dvor preskúmal rozhodnutie Všeobecného súdu, ak sa domnieva, že existuje vážne nebezpečenstvo, že by bola ovplyvnená jednota alebo vnútorný súlad práva Únie.

5        V tejto súvislosti z článku 193 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora vyplýva, že komora príslušná preskúmať rozhodnutie na základe takéhoto návrhu na preskúmanie rozhodne, či treba rozhodnutie Všeobecného súdu preskúmať, a ak ide o taký prípad, v rozhodnutí o preskúmaní rozhodnutia Všeobecného súdu sa uvedú iba otázky, ktoré sú predmetom preskúmania.

6        V prejednávanej veci komora príslušná preskúmať rozhodnutie dospela k záveru, že je potrebné preskúmať rozsudok z 19. júla 2018, Simpson/Rada (T‑646/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:493).

7        Otázka, ktorej sa bude týkať uvedené preskúmanie, je uvedená v bode 2 výroku tohto rozhodnutia.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (komora príslušná preskúmať rozhodnutie) rozhodol takto:

1.      Je potrebné preskúmať rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018, Simpson/Rada (T646/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:493).

2.      Preskúmanie sa bude týkať otázky, či najmä vzhľadom na všeobecnú zásadu právnej istoty rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018, Simpson/Rada (T646/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:493), ohrozuje jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie, pokiaľ Všeobecný súd ako odvolací súd rozhodol, že pokiaľ ide o rozhodovacie zloženie, ktoré vydalo uznesenie Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 24. júna 2016, Simpson/Rada (F142/11 RENV, EU:F:2016:136), súd nebol správne obsadený vzhľadom na nedostatok týkajúci sa postupu vymenovania jedného z členov tohto zloženia, čím došlo k porušeniu zásady zákonného sudcu zakotvenej v článku 47 druhom odseku prvej vete Charty základných práv Európskej únie.

Preskúmanie sa bude konkrétne týkať otázky, či vymenovanie sudcu môže byť rovnako ako akty uvedené v článku 277 ZFEÚ predmetom preskúmania zákonnosti na návrh, alebo či je takéto preskúmanie zákonnosti na návrh – zo zásady alebo po uplynutí určitej lehoty – vylúčené alebo obmedzené na určité druhy nedostatkov, aby sa zaručila právna istota dodržanie zásady res iudicata.

3.      Dotknuté osoby uvedené v článku 23 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie a účastníci konania pred Všeobecným súdom Európskej únie sa vyzývajú, aby v lehote jedného mesiaca od oznámenia tohto rozhodnutia podali na Súdny dvor Európskej únie svojej písomné pripomienky k uvedenej otázke.

Podpisy


* Jazyk konania: angličtina.