Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

DOMSTOLENS BESLUT (omprövningsavdelningen)

den 17 september 2018(*)

”Omprövning”

I mål C‑542/18 RX,

angående ett förslag om omprövning som framställts av förste generaladvokaten enligt artikel 62 i stadgan för Europeiska unionens domstol, den 20 augusti 2018, meddelar

DOMSTOLEN (omprövningsavdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna A. Rosas, C. Toader, A. Prechal och E. Jarašiūnas,

följande

Beslut

1        Förste generaladvokatens förslag om omprövning avser den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 19 juli 2018, Simpson/rådet, (T‑646/16 P, ej publicerad, EU:T:2018:493). I den domen upphävde tribunalen det beslut som meddelats av Europeiska unionens personaldomstol den 24 juni 2016, Simpson/rådet, (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136) genom vilket personaldomstolen ogillade klagandens talan, dels om ogiltigförklaring av rådets beslut av den 9 december 2010 att avslå klagandens ansökan att befordras till lönegrad AD 9 efter att ha godkänts i det allmänna uttagningsprovet Epso/AD/113/07 avseende enhetschefer i lönegrad AD 9 inom översättningsområdet för bland annat estniska, och beslut av den 7 oktober 2011 om avslag på vederbörandes klagomål, dels om att Europeiska unionens råd ska förpliktas ersätta åsamkad skada. Beslutet meddelades till följd av tribunalens dom av den 22 oktober 2015, rådet/Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796) genom vilken tribunalen upphävde personaldomstolens dom av den 12 december 2013, Simpson/rådet (F‑142/11, EU:F:2013:201), och återförvisade målet till personaldomstolen.

2        Tribunalen fann att den dömande sammansättningen när personaldomstolen meddelade nämnda beslut inte hade fastställts lagenligt.

3        Det framgår av artikel 256.2 FEUF att avgöranden som meddelats av Europeiska unionens tribunal vid överklaganden mot avgöranden som fattats av Europeiska unionens personaldomstol i undantagsfall kan omprövas av domstolen, i enlighet med de villkor och begränsningar som fastställs i stadgan för Europeiska unionens domstol, om det finns en allvarlig risk för att de undergräver enhetligen eller konsekvensen i unionsrätten.

4        Enligt artikel 62 i domstolens stadga kan förste generaladvokaten föreslå att domstolen omprövar tribunalens avgörande om han eller hon anser att det föreligger en allvarlig risk för att enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten undergrävs.

5        Det framgår härvidlag av artikel 193.4 i domstolens rättegångsregler att om ett sådant förslag om omprövning har överlämnats till domstolen ska omprövningsavdelningen besluta huruvida tribunalens avgörande ska omprövas, och att, om så är fallet, endast de frågor som omprövningen avser ska anges i beslutet att ompröva tribunalens avgörande.

6        I förevarande fall finner omprövningsavdelningen att domstolen ska ompröva domen av den 19 juli 2018, Simpson/rådet (T‑646/16 P, ej publicerad, EU:T:2018:493).

7        Den fråga som omprövningen ska avse anges i punkt 2 i beslutsdelen i förevarande beslut.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (omprövningsavdelningen) följande:

1)      Det finns skäl att ompröva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 19 juli 2018, Simpson/rådet, (T646/16 P, ej publicerad, EU:T:2018:493).

2)      Omprövningen ska avse frågan huruvida den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 19 juli 2018, Simpson/rådet, (T646/16 P, ej publicerad, EU:T:2018:493), särskilt mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, medför en risk för att enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten undergrävs, genom att tribunalen i målet om överklagande slagit fast att personaldomstolens sammansättning när den meddelade beslut av den 24 juni 2016, Simpson/rådet (F142/11 RENV, EU:F:2016:136), hade fastställts på ett rättsstridigt sätt, eftersom det förekommit brister som påverkat förfarandet för att utse en av domarna i denna sammansättning, vilket inneburit ett åsidosättande av principen om en oavhängig och opartisk domstol som inrättats enligt lag vilken anges i artikel 47 andra stycket första meningen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Omprövningen ska särskilt avse frågan huruvida, i likhet med sådana akter som avses i artikel 277 FEUF, utnämningen av en domare kan bli föremål för lagenlighetsprövning i samband med prövningen av giltigheten av ett domstolsavgörande eller om en sådan prövning – av princip eller efter det att en viss tid förflutit – inte kan ske eller om den är begränsad till vissa typer av brister för att säkerställa stabila rättsförhållanden och rättskraft.

3)      De berörda som avses i artikel 23 i stadgan för Europeiska unionens domstol och parterna i målet vid Europeiska unionens tribunal bereds möjlighet att inom en månad från delgivningen av detta beslut ge in skriftliga yttranden i denna fråga.

Underskrifter


* Rättegångsspråk: engelska.