Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (състав по преразглеждането)

17 септември 2018 година(*)

„Преразглеждане“

По дело C‑543/18 RX

с предмет предложение за преразглеждане от 20 август 2018 г., направено от първия генерален адвокат на основание член 62 от Статута на Съда на Европейския съюз,

СЪДЪТ (състав по преразглеждането),

състоящ се от: M. Ilešič (докладчик), председател на състава, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal и E. Jarašiūnas, съдии,

постанови настоящото

Решение

1        Направеното от първия генерален адвокат предложение за преразглеждане се отнася до решение на Общия съд на Европейския съюз от 19 юли 2018 г., HG/Комисия (T‑693/16 Р, непубликувано, EU:T:2018:492). С това решение Общият съд отменя решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 19 юли 2016 г., HG/Комисия (F‑149/15, EU:F:2016:155), с което последният отхвърля жалбата, в която жалбоподателят сочи като главно искане, от една страна, отмяната на решението на Европейската комисия от 10 февруари 2015 г., с което му е наложено дисциплинарно наказание спиране на повишаването в стъпка за срок от 18 месеца и е осъден да поправи претърпените от Комисията вреди в размер на 108 596,35 EUR, и ако е необходимо, на решението за отхвърляне на жалбата му по административен ред, и от друга страна, осъждането на Комисията да поправи вредите, които твърди, че е претърпял.

2        Общият съд е приел, че решаващият състав на Съда на публичната служба, който е постановил посоченото решение, не е бил редовно сформиран.

3        От член 256, параграф 2 ДФЕС следва, че съдебните актове на Общия съд по жалби срещу съдебни актове на Съда на публичната служба по изключение подлежат на преразглеждане пред Съда при условията и ограниченията, предвидени в Статута на Съда на Европейския съюз, в случай на сериозен риск от засягане на единството или съгласуваността на правото на Съюза.

4        По силата на член 62 от Статута на Съда на Европейския съюз, когато първият генерален адвокат счита, че съществува сериозен риск от засягане на единството или съгласуваността на правото на Съюза, той може да предложи на Съда да преразгледа съдебния акт на Общия съд.

5        Във връзка с това от член 193, параграф 4 от Процедурния правилник на Съда следва, че сезираният с подобно предложение за преразглеждане състав по преразглеждането решава дали трябва да бъде преразгледан съдебният акт на Общия съд, като в такъв случай в решението за преразглеждане на съдебния акт на Общия съд се посочват само въпросите, които са предмет на преразглеждането.

6        В случая съставът по преразглеждането счита, че следва да се преразгледа решение от 19 юли 2018 г., HG/Комисия (T‑693/16 Р, непубликувано, EU:T:2018:492).

7        Въпросът, до който ще се отнася преразглеждането, е посочен в точка 2 от диспозитива на настоящото решение.

По изложените съображения Съдът (състав по преразглеждането) реши:

1)      Следва да се преразгледа решение на Общия съд на Европейския съюз от 19 юли 2018 г., HG/Комисия (T693/16 Р, непубликувано, EU:T:2018:492).

2)      Преразглеждането ще се отнася до въпроса дали с оглед специално на общия принцип на правна сигурност решение на Общия съд на Европейския съюз от 19 юли 2018 г., HG/Комисия (T693/16 Р, непубликувано, EU:T:2018:492) засяга единството или съгласуваността на правото на Съюза, доколкото Общият съд в качеството на юрисдикция по обжалването е решил, че решаващият състав, който е постановил решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 19 юли 2016 г., HG/Комисия (F149/15, EU:F:2016:155), е бил нередовно сформиран, тъй като е имало нередност, засягаща процедурата по назначаване на един от членовете на състава, водеща до нарушение на принципа на законоустановеност на съда, закрепен в член 47, втора алинея, първо изречение от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Преразглеждането ще се съсредоточи по-конкретно над въпроса дали подобно на актовете по член 277 ДФЕС назначаването на съдия може да бъде предмет на инцидентен контрол за законосъобразност или такъв инцидентен контрол за законосъобразност — по принцип или след изтичането на определен период от време — е изключен или ограничен до някои видове нередности, за да се осигури правната стабилност и силата на пресъдено нещо.

3)      Заинтересованите субекти по член 23 от Статута на Съда на Европейския съюз и страните в производството пред Общия съд на Европейския съюз се приканват да представят своите писмени становища по изложения въпрос пред Съда на Европейския съюз в срок от един месец, считано от връчването на настоящото решение.

Подписи


*      Език на производството: френски.