Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA (přezkumného senátu)

17. září 2018(*)

„Přezkum“

Ve věci C‑543/18 RX,

jejímž předmětem je návrh prvního generálního advokáta ze dne 20. srpna 2018 na přezkum podle článku 62 statutu Soudního dvora Evropské unie,

SOUDNÍ DVŮR (přezkumný senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas, soudci,

vydává toto

Rozhodnutí

1        Návrh prvního generálního advokáta na přezkum se týká rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 19. července 2018, HG v. Komise (T‑693/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:492). Tímto rozsudkem Tribunál zrušil rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 19. července 2016, HG v. Komise (F‑149/15, EU:F:2016:155), kterým byla zamítnuta žaloba primárně znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. února 2015, jímž byla žalobci uložena disciplinární sankce v podobě odložení postupu do vyššího platového stupně na dobu 18 měsíců a povinnost nahradit škodu způsobenou Komisi ve výši 108 596,35 eura, a v případě potřeby na zrušení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti, a zadruhé na uložení povinnosti Komisi nahradit údajně vzniklou škodu.

2        Tribunál dospěl k závěru, že složení soudního kolegia Soudu pro veřejnou službu, které vydalo posledně uvedený rozsudek, nebylo v souladu s právními předpisy.

3        Z článku 256 odst. 2 SFEU vyplývá, že rozhodnutí Tribunálu o kasačních opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu mohou být výjimečně za podmínek a v mezích stanovených statutem Soudního dvora Evropské unie přezkoumána Soudním dvorem v případě vážného ohrožení jednoty nebo souladu práva Unie.

4        Podle článku 62 statutu Soudního dvora Evropské unie může první generální advokát navrhnout Soudnímu dvoru, aby přezkoumal rozhodnutí Tribunálu, má-li za to, že existuje vážné nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva Unie.

5        Z článku 193 odst. 4 jednacího řádu Soudního dvora v této souvislosti plyne, že přezkumný senát Soudního dvora, jemuž je takový návrh na přezkum předložen, rozhodne, zda je třeba rozhodnutí Tribunálu přezkoumat, a v případě, že tomu tak je, jsou v rozhodnutí o provedení přezkumu rozhodnutí Tribunálu označeny pouze otázky, které budou předmětem přezkumu.

6        V projednávaném případě má přezkumný senát za to, že je třeba provést přezkum rozsudku ze dne 19. července 2018, HG v. Komise (T‑693/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:492).

7        Otázka, která bude předmětem přezkumu, je uvedena v bodě 2 výroku tohoto rozhodnutí.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (přezkumný senát) rozhodl takto:

1)      Je třeba provést přezkum rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 19. července 2018, HG v. Komise (T693/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:492).

2)      Předmětem přezkumu bude otázka, zda zejména s ohledem na obecnou zásadu právní jistoty narušuje rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 19. července 2018, HG v. Komise (T693/16 P, nezveřejněný, EU:T:2018:492), jednotu nebo soulad práva Unie tím, že Tribunál jakožto soud rozhodující o kasačním opravném prostředku určil, že složení soudního kolegia, které vydalo rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 19. července 2016, HG v. Komise (F149/15, EU:F:2016:155), nebylo v souladu s právními předpisy vzhledem k pochybení v postupu jmenování jednoho z členů tohoto kolegia, jehož důsledkem je porušení zásady zákonného soudce zakotvené v čl. 47 druhém pododstavci větě první Listiny základních práv Evropské unie.

Přezkum se bude konkrétně týkat otázky, zda podobně jako v případě aktů uvedených v článku 277 SFEU může být jmenování soudce předmětem incidenčního přezkumu legality, nebo zda je takový incidenční přezkum legality – ze zásady či po uplynutí určité doby – vyloučen nebo omezen jen na některé druhy pochybení v zájmu zajištění právní stability a zaručení překážky věci rozsouzené.

3)      Zúčastnění uvedení v článku 23 statutu Soudního dvora Evropské unie a účastníci řízení před Tribunálem Evropské unie se vyzývají, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto rozhodnutí předložili Soudnímu dvoru Evropské unie k uvedené otázce svá písemná vyjádření.

Podpisy.


*–      Jednací jazyk: francouzština.