Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

EUROOPA KOHTU OTSUS (uuesti läbivaatamisega tegelev koda)

17. september 2018(*)

Uuesti läbivaatamine

Kohtuasjas C‑543/18 RX,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 62 alusel 20. augustil 2018 peakohtujuristi tehtud uuesti läbivaatamise ettepanek,

EUROOPA KOHUS (uuesti läbivaatamisega tegelev koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ja E. Jarašiūnas,

on teinud järgmise

otsuse

1        Peakohtujuristi tehtud uuesti läbivaatamise ettepanek käsitleb Euroopa Liidu Üldkohtu 19. juuli 2018. aasta otsust HG vs. komisjon (T‑693/16 P, ei avaldata, EU:T:2018:492). Selle kohtuotsusega tühistas Üldkohus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu 19. juuli 2016. aasta otsuse HG vs. komisjon (F‑149/15, EU:F:2016:155), millega viimati nimetatud kohus jättis rahuldamata hageja esitatud põhinõude esiteks tühistada Euroopa Komisjoni 10. veebruari 2015. aasta otsus, millega teda karistatakse distsiplinaarkorras kõrgemasse järku tõusmise edasilükkamisega 18 kuuks ja kohustatakse teda hüvitama komisjonile tekitatud kahju suuruses 108 596,35 eurot, ja vajaduse korral otsus, millega tema kaebus rahuldamata jäeti, ning teiseks mõista komisjonilt välja hüvitis väidetavalt tekitatud kahju eest.

2        Üldkohus leidis, et nimetatud kohtuotsuse teinud Avaliku Teenistuse Kohtu koosseis ei olnud moodustatud nõuetekohaselt.

3        ELTL artikli 256 lõikest 2 tuleneb, et Üldkohtu otsuseid, mis on tehtud Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebuse kohta, võib Euroopa Kohus erandkorras uuesti läbi vaadata Euroopa Liidu Kohtu põhikirjas sätestatud tingimustel ja ulatuses, kui valitseb tõsine oht, et need otsused mõjutavad liidu õiguse ühtsust või järjepidevust.

4        Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 62 kohaselt võib peakohtujurist teha Euroopa Kohtule ettepaneku Üldkohtu otsus uuesti läbi vaadata, kui ta leiab, et valitseb tõsine oht, et see otsus mõjutab liidu õiguse ühtsust või järjepidevust.

5        Sellega seoses nähtub Euroopa Kohtu kodukorra artikli 193 lõikest 4, et kui selline ettepanek tehakse, siis otsustab uuesti läbivaatamisega tegelev koda, kas Üldkohtu lahend tuleb uuesti läbi vaadata, ning kui see on nii, siis nimetatakse uuesti läbivaatamise otsuses üksnes küsimused, mis on uuesti läbivaatamise ese.

6        Käesoleval juhul leiab uuesti läbivaatamisega tegelev koda, et on alust 19. juuli 2018. aasta kohtuotsus HG vs. komisjon (T‑693/16 P, ei avaldata, EU:T:2018:492) uuesti läbi vaadata.

7        Uuesti läbivaatamise esemeks olev küsimus on esitatud käesoleva otsuse resolutsiooni punktis 2.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (uuesti läbivaatamisega tegelev koda) otsustab:

1.      Vaadata uuesti läbi Euroopa Liidu Üldkohtu 19. juuli 2018. aasta otsus HG vs. komisjon (T693/16 P, ei avaldata, EU:T:2018:492).

2.      Uuesti läbivaatamine käsitleb küsimust, kas – arvestades eelkõige õiguskindluse üldpõhimõtet – Euroopa Liidu Üldkohtu 19. juuli 2018. aasta otsus HG vs. komisjon (T693/16 P, ei avaldata, EU:T:2018:492) ohustab liidu õiguse ühtsust või järjepidevust seetõttu, et Üldkohus, tegutsedes apellatsioonikohtuna, otsustas, et Avaliku Teenistuse Kohtu 19. juuli 2016. aasta otsuse HG vs. komisjon (F149/15, EU:F:2016:155) teinud kohtukoosseis ei olnud moodustatud nõuetekohaselt, kuna selle koosseisu ühe liikme ametisse nimetamise menetluses pandi toime rikkumine, mis tõi kaasa Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teise lõigu esimeses lauses tagatud seaduse alusel moodustatud kohtu põhimõtte rikkumise.

Uuesti läbivaatamine käsitleb eelkõige küsimust, kas sama moodi ELTL artiklis 277 nimetatud aktidega võib kohtuniku ametisse nimetamise üle teostada seaduslikkuse kõrvalkontrolli või on selline kontroll – kas põhimõtteliselt või teatava tähtaja möödudes – välistatud või piiratud üksnes teatud liiki rikkumistega, et tagada õiguslik stabiilsus ja jõustunud kohtuotsuste õigusjõud.

3.      Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artiklis 23 nimetatud asjaomastel isikutel ja Euroopa Liidu Üldkohtu menetluse pooltel palutakse Euroopa Liidu Kohtule esitada nimetatud küsimuse kohta oma kirjalikud seisukohad ühe kuu jooksul alates käesoleva otsuse kättetoimetamisest.

Allkirjad


*      Kohtumenetluse keel: prantsuse.