Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

A BÍRÓSÁG HATÁROZATA (felülvizsgálati tanács)

2018. szeptember 17.(*)

„Felülvizsgálat”

A C‑543/18. RX. sz. ügyben,

az első főtanácsnok által az Európai Unió Bírósága alapokmányának 62. cikke alapján 2018. augusztus 20‑án előterjesztett felülvizsgálati indítvány tárgyában,

A BÍRÓSÁG (felülvizsgálati tanács),

tagjai: M. Ilešič tanácselnök (előadó), A. Rosas, C. Toader, A. Prechal és E. Jarašiūnas bírák,

meghozta a következő

Határozatot

1        Az első főtanácsnok által indítványozott felülvizsgálat az Európai Unió Törvényszékének (fellebbezési tanács) 2018. július 19‑i HG kontra Bizottság ítéletét (T‑693/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:492) érinti. A Törvényszék ezen ítélettel hatályon kívül helyezte az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének 2016. július 19‑i HG kontra Bizottság ítéletét (F‑149/15, EU:F:2016:155), amellyel a Közszolgálati Törvényszék elutasította a felperes azon keresetét, amely elsődlegesen egyrészt az Európai Bizottság 2015. február 10‑i azon határozatának megsemmisítésére irányult, amely a magasabb fizetési fokozatba sorolás 18 hónapos időszakra történő elhalasztásának szankcióját szabta ki, és a Bizottságot ért, 108 596,35 euró összegű kár megtérítésére kötelezte őt, valamint – amennyiben szükséges – a panaszt elutasító határozat megsemmisítésére irányult, másrészt pedig arra, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot az őt állítólagosan ért kár megtérítésére.

2        A Törvényszék szerint a Közszolgálati Törvényszéknek az említett ítéletet meghozó tanácsát szabálytalanul hozták létre.

3        Az EUMSZ 256. cikk (2) bekezdéséből következik, hogy a Törvényszék által a Közszolgálati Törvényszék határozatai ellen benyújtott fellebbezés alapján hozott határozatokat az Európai Unió Bíróságának alapokmányában megállapított feltételek mellett és korlátokon belül a Bíróság kivételesen felülvizsgálhatja, ha fennáll a komoly veszélye annak, hogy az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérül.

4        Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 62. cikke értelmében az első főtanácsnok, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll a komoly veszélye annak, hogy az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérül, a Törvényszék határozatának felülvizsgálatát indítványozhatja a Bíróságnál.

5        E tekintetben a Bíróság eljárási szabályzata 193. cikkének (4) bekezdéséből kitűnik, hogy az ilyen felülvizsgálati kérelem esetén a Bíróság felülvizsgálati tanácsa dönt arról, hogy szükséges‑e a Törvényszék határozatának felülvizsgálata, és amennyiben szükség van felülvizsgálatra, a Törvényszék határozatának felülvizsgálatát elrendelő határozat csak a felülvizsgálat tárgyát képező kérdéseket jelöli meg.

6        A jelen ügyben a felülvizsgálati tanács megítélése szerint felül kell vizsgálni a 2018. július 19‑i HG kontra Bizottság ítéletet (T‑693/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:492).

7        Az említett felülvizsgálat tárgyát képező kérdés a jelen határozat rendelkező részének 2. pontjában szerepel.

A fenti indokok alapján Bíróság (felülvizsgálati tanács) a következőképpen határozott:

1)      Felül kell vizsgálni az Európai Unió Törvényszékének 2018. július 19i HG kontra Bizottság ítéletét (T693/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:492).

2)      A felülvizsgálat azon kérdésre vonatkozik, hogy – különösen a jogbiztonság általános elvére tekintettel – az Európai Unió Törvényszékének 2018. július 19i HG kontra Bizottság ítélete (T693/16 P, nem tették közzé, EU:T:2018:492) sértie az uniós jog egységességét vagy koherenciáját azáltal, hogy a Törvényszék másodfokú bíróságként eljárva kimondta, hogy szabálytalanul hozták létre azon ítélkező testületet, amely meghozta az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének 2016. július 19i HG kontra Bizottság ítéletét (F149/15, EU:F:2016:155), mivel az ezen ítélkező testület egyik tagjának kinevezésére irányuló eljárás során szabálytalanság történt, amely az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikke második bekezdésének első mondatában foglalt, törvényes bíróhoz való jog megsértését eredményezte.

3)      A felülvizsgálat különösen azon kérdésre vonatkozik, hogy az EUMSZ 277. cikkben foglalt jogi aktusokhoz hasonlóan valamely bíró kinevezése közbenső jogszerűségi felülvizsgálat tárgyát képezhetie, vagy az ilyen közbenső jogszerűségi felülvizsgálat a jogbiztonság és a res iudicata biztosítása érdekében – elviekben vagy bizonyos idő elteltével – ki van zárva vagy bizonyos jellegű szabálytalanságokra korlátozódik.

4)      Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 23. cikke szerinti érdekeltek és az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárás felei a jelen határozat kézbesítésétől számított egy hónapon belül terjeszthetik elő az említett kérdésekre vonatkozó írásbeli észrevételeiket az Európai Unió Bírósága előtt.

Aláírások


* Az eljárás nyelve: francia.