Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

TEISINGUMO TEISMO (dėl peržiūros sprendžianti kolegija) SPRENDIMAS

2018 m. rugsėjo 17 d.(*)

„Peržiūra“

Byloje C‑543/18 RX

dėl 2018 m. rugpjūčio 20 d. pirmojo generalinio advokato pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 62 straipsnį pateikto pasiūlymo peržiūrėti sprendimą

TEISINGUMO TEISMAS (dėl peržiūros sprendžianti kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič (pranešėjas), teisėjai A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ir E. Jarašiūnas,

priima šį

Sprendimą

1        Pirmasis generalinis advokatas pateikė pasiūlymą peržiūrėti 2018 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą HG / Komisija (T‑693/16 P, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:492). Šiuo sprendimu Bendrasis Teismas panaikino 2016 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimą HG / Komisija (F‑149/15, EU:F:2016:155) atmesti ieškinį, kuriame prašyta iš esmės, pirma, panaikinti 2015 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimą, kuriuo ieškovui paskirta drausminė nuobauda, t. y. perkėlimo į aukštesnę pakopą atidėjimas 18 mėnesių, ir nurodyta atlyginti 108 596,35 EUR dydžio Komisijos patirtą žalą ir prireikus sprendimą atmesti skundą, ir, antra, įpareigoti Komisiją atlyginti tariamai patirtą žalą.

2        Bendrasis Teismas nusprendė, kad šį sprendimą priėmusi Tarnautojų teismo kolegija buvo netinkamai sudaryta.

3        Iš SESV 256 straipsnio 2 dalies matyti, kad Bendrojo Teismo sprendimus, priimtus dėl apeliacinių skundų, pateiktų dėl Tarnautojų teismo sprendimų, išimties tvarka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statute nustatytomis sąlygomis ir neperžengdamas jame nustatytų ribų Teisingumo Teismas gali peržiūrėti tais atvejais, kai yra didelis pavojus, kad bus paveikta Sąjungos teisės vienovė ar darna.

4        Pagal Teisingumo Teismo statuto 62 straipsnį, kai pirmasis generalinis advokatas mano, jog gresia didelis pavojus Sąjungos teisės vienovei ar darnai, jis gali pasiūlyti Teisingumo Teismui peržiūrėti Bendrojo Teismo sprendimą.

5        Šiuo klausimu iš Teisingumo Teismo procedūros reglamento 193 straipsnio 4 dalies matyti, kad tokį pasiūlymą peržiūrėti gavusi dėl peržiūros sprendžianti Teisingumo Teismo kolegija sprendžia, ar reikia peržiūrėti Bendrojo Teismo sprendimą, ir, jei nusprendžia tai daryti, nurodo tik klausimus, kurie turi būti peržiūrėti.

6        Nagrinėjamu atveju dėl peržiūros sprendžianti kolegija mano, kad reikia peržiūrėti 2018 m. liepos 19 d. Sprendimą HG / Komisija (T‑693/16 P, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:492).

7        Klausimas, kuris turi būti peržiūrėtas, išdėstytas šio sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkte.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dėl peržiūros sprendžianti kolegija) nusprendžia:

1.      Reikia peržiūrėti 2018 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą HG / Komisija (T693/16 P, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:492).

2.      Atliekant peržiūrą būtina išsiaiškinti, ar, visų pirma atsižvelgiant į bendrąjį teisinio saugumo principą, 2018 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas HG / Komisija(T‑693/16 P, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:492) kelia pavojų Sąjungos teisės vienovei ar darnai, kiek Bendrasis Teismas, veikdamas kaip apeliacinė instancija, nusprendė, kad kolegija, priėmusi 2016 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimą HG / Komisija(F‑149/15 RENV, EU:F:2016:155), buvo sudaryta netinkamai dėl vieno iš šios kolegijos narių skyrimo procedūros pažeidimo, lėmusio Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antros pastraipos pirmame sakinyje įtvirtinto pagal įstatymą įsteigto teismo principo pažeidimą.

Peržiūrint ypatingas dėmesys skirtinas klausimui, ar, kaip yra SESV 277 straipsnyje nurodytų aktų atveju, gali būti vykdoma atskira teisėjo skyrimo teisėtumo kontrolė ir ar tokia atskira teisėtumo kontrolė iš esmės arba praėjus tam tikram laiko tarpui negalima, ar galima, bet tik dėl tam tikrų pažeidimų, siekiant užtikrinti teisinį stabilumą ir res judicata galią.

3.      Per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnyje nurodyti suinteresuotieji asmenys ir bylos Europos Sąjungos Bendrajame Teisme šalys gali dėl šio klausimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikti savo pastabas raštu.

Parašai.


*      Proceso kalba: prancūzų.