Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

TIESAS LĒMUMS (pārskatīšanas palāta)

2018. gada 17. septembrī (*)

Pārskatīšana

Lieta C‑543/18 RX

par pārskatīšanas ierosinājumu atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas statūtu 62. pantam, ko 2018. gada 20. augustā ir iesniedzis pirmais ģenerāladvokāts.

TIESA (pārskatīšanas palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs M. Ilešičs [M. Ilešič] (referents), tiesneši A. Ross [A. Rosas], K. Toadere [C. Toader], A. Prehala [A. Prechal] un E. Jarašūns [E. Jarašiūnas]

pieņem šo lēmumu.

Lēmums

1        Pirmā ģenerāladvokāta iesniegtais pārskatīšanas ierosinājums attiecas uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2018. gada 19. jūlija spriedumu HG/Komisija (T‑693/16 P, nav publicēts, EU:T:2018:492). Ar šo spriedumu Vispārējā tiesa atcēla 2016. gada 19. jūlijā pasludināto Eiropas Savienības Civildienesta tiesas spriedumu lietā HG/Komisija (F‑149/15, EU:F:2016:155), ar ko tā ir noraidījusi prasību, kurā prasītājs lūdza, pirmkārt un galvenokārt, atcelt Eiropas Komisijas 2015. gada 10. februāra lēmumu, ar ko prasītājam tika piemērots disciplinārsods – līmeņa paaugstināšanas apturēšana uz 18 mēnešiem, kā arī noteikts pienākums atlīdzināt Komisijai radītos zaudējumus 108 596,35 EUR apmērā, un vajadzības gadījumā atcelt lēmumu noraidīt sūdzību, un, otrkārt, piespriest Komisijai atlīdzināt kaitējumu, kurš esot nodarīts prasītājam.

2        Vispārējā tiesa uzskatīja, ka Civildienesta tiesas iztiesāšanas sastāvs, kurš ir taisījis iepriekš minēto spriedumu, nav bijis izveidots likumīgi.

3        No LESD 256. panta 2. punkta izriet, ka Vispārējās tiesas pieņemtos nolēmumus attiecībā uz apelācijas sūdzību par Civildienesta tiesas nolēmumiem izņēmuma gadījumos var pārskatīt Tiesa, ievērojot Eiropas Savienības Tiesas statūtos paredzētos nosacījumus un ierobežojumus, gadījumos, ja ir nopietni apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence.

4        Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas statūtu 62. pantu, ja pirmais ģenerāladvokāts uzskata, ka ir nopietni apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence, viņš var ierosināt Tiesai pārskatīt Vispārējās tiesas lēmumu.

5        Šajā ziņā no Tiesas Reglamenta 193. panta 4. punkta izriet, ka, saņēmusi šādu pārskatīšanas ierosinājumu, Tiesas pārskatīšanas palāta izlemj, vai ir jāpārskata Vispārējās tiesas nolēmums, un attiecīgā gadījumā lēmumā pārskatīt Vispārējās tiesas nolēmumu norāda vienīgi jautājumus, uz kuriem attiecas pārskatīšana.

6        Šajā lietā pārskatīšanas palāta uzskata, ka 2018. gada 19. jūlija spriedums lietā HG/Komisija (T‑693/16 P, nav publicēts, EU:T:2018:492) ir jāpārskata.

7        Jautājums, uz kuru attieksies minēta pārskatīšana, ir ietverts šī lēmuma rezolutīvās daļas 2. punktā.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (pārskatīšanas palāta) nolemj:

1)      Pārskatīt 2018. gada 19. jūlijā pasludināto Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumu lietā HG/Komisija (T693/16 P, nav publicēts, EU:T:2018:492).

2)      Pārskatīšana attiecas uz jautājumu, vai, ņemot vērā vispārējo tiesiskās drošības principu, ar 2018. gada 19. jūlijā pasludināto Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumu lietā HG/Komisija (T693/16 P, nav publicēts, EU:T:2018:492) tiek apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence tādēļ, ka minētā Vispārējā tiesa kā apelācijas instance ir nospriedusi, ka iztiesāšanas sastāvs, kurš ir pasludinājis Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2016. gada 19. jūlija spriedumu lietā HG/Komisija (F149/15, EU:F:2016:155), nav bijis izveidots likumīgi, jo procedūrā, ar kuru tika iecelts viens no šī sastāva locekļiem, ir pieļauts pārkāpums, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrās daļas pirmajā teikumā noteikto likumīgas tiesas principu.

Pārskatīšana jo īpaši attiecas uz jautājumu, vai – tāpat kā LESD 277. pantā minētie pasākumi – tiesneša iecelšana var būt pamats tiesiskuma papildu pārbaudei vai arī šāda tiesiskuma papildu pārbaude – principā vienmēr vai pēc noteikta laika – nav pieļaujama, vai tā ir ierobežoti attiecināma uz konkrēta veida pārkāpumiem, lai nodrošinātu tiesisko stabilitāti un res judicata spēku.

3)      Eiropas Savienības Tiesas statūtu 23. pantā paredzētās ieinteresētās personas un lietas dalībnieki tiesvedībā Eiropas Savienības Vispārējā tiesā tiek aicināti viena mēneša laikā, skaitot no šī lēmuma paziņošanas, iesniegt Eiropas Savienības Tiesai savus rakstveida apsvērumus par šo jautājumu.

[Paraksti]


*      Tiesvedības valoda – franču.