Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

DECYZJA TRYBUNAŁU (izba właściwa w zakresie szczególnej procedury kontroli)

z dnia 17 września 2018 r.(*)

Szczególna procedura kontroli orzeczenia

W sprawie C‑543/18 RX,

mającej za przedmiot wniosek pierwszego rzecznika generalnego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o poddanie orzeczenia szczególnej procedurze kontroli w trybie art. 62 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

TRYBUNAŁ (izba właściwa w zakresie szczególnej procedury kontroli),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

wydaje niniejszą

Decyzję

1        Wniosek pierwszego rzecznika generalnego o poddanie orzeczenia szczególnej procedurze kontroli dotyczy wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2018 r., HG/Komisja (T‑693/16 P, niepublikowanego, EU:T:2018:492). W tym wyroku Sąd uchylił wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 r., HG/Komisja (F‑149/15, EU:F:2016:155), na mocy którego oddalono skargę skarżącego o, w pierwszej kolejności, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lutego 2015 r. nakładającej na niego karę dyscyplinarną w formie zawieszenia przyniesienia o stopień wyżej przez okres 18 miesięcy i zobowiązującej go do naprawienia poniesionej przez Komisję szkody do wysokości 108 596,35 EUR oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, decyzji oddalającej zażalenie, a także o zasądzenie od Komisji odszkodowania za poniesioną w ocenie skarżącego szkodę.

2        Sąd uznał, że skład izby Sądu do spraw Służby Publicznej, która wydała omawiany wyrok nie był prawidłowy.

3        Z art. 256 ust. 2 TFUE wynika, że orzeczenia wydane przez Sąd w trybie odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej mogą zostać w drodze wyjątku, na warunkach określonych przez statut Trybunału Sprawiedliwości i w określonym tam zakresie, poddane kontroli Trybunału, jeżeli zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności lub spójności prawa Unii.

4        Na mocy art. 62 statutu Trybunału jeżeli pierwszy rzecznik generalny uzna, że zachodzi poważne ryzyko naruszenia jedności lub spójności prawa Unii, może on wystąpić do Trybunału z wnioskiem o poddanie orzeczenia Sądu kontroli.

5        W tym względzie z art. 193 § 4 regulaminu postępowania przed Trybunałem wynika, że jeżeli do izby Trybunału właściwej w zakresie szczególnej procedury kontroli wpłynie wniosek o poddanie orzeczenia Sądu szczególnej procedurze kontroli, izba ta podejmuje decyzję w tym przedmiocie, i jeżeli uzna, że omawiane orzeczenie Sądu należy poddać szczególnej procedurze kontroli, jej decyzja wskazuje wyłącznie kwestie będące przedmiotem tej procedury.

6        W niniejszym wypadku izba właściwa w zakresie szczególnej procedury kontroli uznaje, że wyrok z dnia 19 lipca 2018 r., HG/Komisja (T‑693/16 P, niepublikowany, EU:T:2018:492) należy poddać szczególnej procedurze kontroli.

7        Kwestia, której dotyczyć będzie szczególna procedura kontroli, określona jest w pkt 2 sentencji niniejszej decyzji.

Z powyższych względów Trybunał (izba właściwa w zakresie szczególnej procedury kontroli) wydaje następującą decyzję:

1)      Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2018 r., HG/Komisja (T693/16 P, niepublikowany, EU:T:2018:492) należy poddać szczególnej procedurze kontroli.

2)      Szczególna procedura kontroli dotyczyć będzie zagadnienia, czy w szczególności w świetle ogólnej zasady pewności prawa wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2018 r., HG/Komisja (T‑693/16 P, niepublikowany, EU:T:2018:492) narusza jedność lub spójność prawa Unii ze względu na to, że Sąd ten orzekł jako sąd odwoławczy, iż izba, która wydała wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 r., HG/Komisja (F‑149/15, EU:F:2016:155), obradowała w nieprawidłowym składzie z powodu uchybienia związanego z procedurą mianowania jednego z jej członków, co spowodowało naruszenie ustanowionej w art. 47 akapit drugi zdanie pierwsze Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zasady sędziego powołanego zgodnie z prawem.

Szczególna procedura kontroli dotyczyć będzie w szczególności zagadnienia, czy podobnie jak akty, o których mowa w art. 277 TFUE, mianowanie sędziego może podlegać incydentalnej kontroli zgodności z prawem lub czy taka incydentalna kontrola zgodności z prawem jest – co do zasady lub po upływie określonego czasu – wykluczona lub ograniczona do niektórych rodzajów nieprawidłowości w celu zapewnienia pewności prawa i powagi rzeczy osądzonej.

3)      Zainteresowanych, o których mowa w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz strony w postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej wzywa się do przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwag na piśmie w przedmiocie powyższej kwestii w terminie miesiąca od chwili doręczenia niniejszej decyzji.

Podpisy


*      Język postępowania: francuski.