Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

DECIZIA CURȚII (Camera de reexaminare)

17 septembrie 2018(*)

„Reexaminare”

În cauza C‑543/18 RX,

având ca obiect o propunere de reexaminare făcută de primul avocat general, în temeiul articolului 62 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, la 20 august 2018,

CURTEA (Camera de reexaminare),

compusă din domnul M. Ilešič (raportor), președinte de cameră, domnul A. Rosas, doamnele C. Toader și A. Prechal și domnul E. Jarašiūnas, judecători,

dă prezenta

Decizie

1        Propunerea de reexaminare făcută de primul avocat general privește Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 19 iulie 2018, HG/Comisia (T‑693/16 P, nepublicată, EU:T:2018:492). Prin această hotărâre, Tribunalul a anulat Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 19 iulie 2016, HG/Comisia (F‑149/15, EU:F:2016:155), prin care acesta a respins acțiunea reclamantului având ca obiect, cu titlu principal, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei Europene din 10 februarie 2015 prin care i s‑a aplicat sancțiunea disciplinară a suspendării avansării în treaptă pentru o durată de 18 luni și a fost obligat să repare prejudiciul suferit de Comisie în cuantum de 108 596,35 euro și, în măsura în care este necesar, a deciziei de respingere a reclamației și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului pretins suferit.

2        Tribunalul a considerat că completul de judecată al Tribunalului Funcției Publice care a pronunțat această din urmă hotărâre nu era legal constituit.

3        Decurge din articolul 256 alineatul (2) TFUE că deciziile pronunțate de Tribunal în recursurile îndreptate împotriva deciziilor Tribunalului Funcției Publice pot face, în mod excepțional, obiectul unei reexaminări de către Curte, în condițiile și în limitele prevăzute de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul în care există un risc serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii.

4        În temeiul articolului 62 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, primul avocat general poate, în cazul în care consideră că există un risc grav pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii, să propună Curții reexaminarea deciziei Tribunalului.

5        În această privință, din articolul 193 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Curții rezultă că, fiind sesizată cu o astfel de propunere de reexaminare, Camera de reexaminare a Curții decide dacă este necesar să se reexamineze decizia Tribunalului și că, în caz afirmativ, în decizia de a reexamina decizia Tribunalului nu se indică decât chestiunile care fac obiectul reexaminării.

6        În speță, Camera de reexaminare consideră că este necesar să se procedeze la reexaminarea Hotărârii din 19 iulie 2018, HG/Comisia (T‑693/16 P, nepublicată, EU:T:2018:492).

7        Chestiunea care va fi vizată de reexaminarea menționată figurează la punctul 2 din dispozitivul prezentei decizii.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera de reexaminare) decide:

1)      Este necesar să se procedeze la reexaminarea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 19 iulie 2018, HG/Comisia (T693/16 P, nepublicată, EU:T:2018:492).

2)      Reexaminarea va viza chestiunea dacă, având în vedere în special principiul general al securității juridice, Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 19 iulie 2018, HG/Comisia (T693/16 P, nepublicată, EU:T:2018:492), aduce atingere unității sau coerenței dreptului Uniunii în măsura în care Tribunalul, ca instanță de recurs, a apreciat că completul de judecată care a pronunțat Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 19 iulie 2016, HG/Comisia (F149/15, EU:F:2016:155), era compus în mod nelegal pentru motivul unei neregularități care afectează procedura de numire a unuia dintre membrii acestui complet, care determină o încălcare a principiului judecătorului legal consacrat la articolul 47 al doilea paragraf prima teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Reexaminarea va privi în special aspectul dacă, la fel ca actele vizate la articolul 277 TFUE, numirea unui judecător poate face obiectul unui control de legalitate incident sau dacă un astfel de control de legalitate incident este – în principiu sau după scurgerea unei anumite perioade – exclus sau limitat la anumite tipuri de neregularități în scopul de a se asigura stabilitatea juridică și autoritatea de lucru judecat.

3)      Persoanele interesate prevăzute la articolul 23 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și părțile la procedura în fața Tribunalului Uniunii Europene sunt invitate să depună în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în termen de o lună de la notificarea prezentei decizii, observațiile lor scrise cu privire la chestiunea menționată.

Semnături


*      Limba de procedură: franceza.