Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

Predbežné znenie

ROZHODNUTIE SÚDNEHO DVORA (komora príslušná preskúmať rozhodnutie)

zo 17. septembra 2018 (*)

„Preskúmanie“

Vo veci C‑543/18 RX,

ktorej predmetom je návrh prvého generálneho advokáta z 20. augusta 2018 na preskúmanie podľa článku 62 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie,

SÚDNY DVOR (komora príslušná preskúmať rozhodnutie),

v zložení: predseda komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas,

vydal toto

Rozhodnutie

1        Návrh na preskúmanie rozhodnutia, ktorý podal prvý generálny advokát, sa týka rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018, HG/Komisia (T‑693/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:492). Týmto rozsudkom Všeobecný súd zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 19. júla 2016, HG/Komisia (F‑149/15, EU:F:2016:155), ktorým uvedený súd zamietol žalobu žalobcu v prvom rade o neplatnosť rozhodnutia Európskej komisie z 10. februára 2015, ktorým mu bol uložený disciplinárny postih prerušenia služobného postupu na dobu 18 mesiacov a bolo mu uložené nahradiť Komisii spôsobenú škodu vo výške 108 596,35 eura, a v rozsahu, ako je to potrebné, aj rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti, a na druhej strane o uloženie povinnosti Komisii nahradiť údajne spôsobenú škodu.

2        Všeobecný súd sa domnieval, že pokiaľ ide o rozhodovacie zloženie Súdu pre verejnú službu, ktoré vydalo tento posledný uvedený rozsudok, súd nebol správne obsadený.

3        Z článku 256 ods. 2 ZFEÚ vyplýva, že rozhodnutia, ktoré vydal Všeobecný súd o odvolaniach proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu, môžu vo výnimočných prípadoch podliehať preskúmaniu Súdnym dvorom za podmienok a v rámci obmedzení uvedených v Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ak existuje vážne nebezpečenstvo, že by mali dopad na jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie.

4        Podľa článku 62 Štatútu Súdneho dvora môže prvý generálny advokát navrhnúť, aby Súdny dvor preskúmal rozhodnutie Všeobecného súdu, ak sa domnieva, že existuje vážne nebezpečenstvo, že by bola ovplyvnená jednota alebo vnútorný súlad práva Únie.

5        V tejto súvislosti z článku 193 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora vyplýva, že komora príslušná preskúmať rozhodnutie na základe takéhoto návrhu na preskúmanie rozhodne, či treba rozhodnutie Všeobecného súdu preskúmať, a ak ide o taký prípad, v rozhodnutí o preskúmaní rozhodnutia Všeobecného súdu sa uvedú iba otázky, ktoré sú predmetom preskúmania.

6        V prejednávanej veci komora príslušná preskúmať rozhodnutie dospela k záveru, že je potrebné preskúmať rozsudok z 19. júla 2018, HG/Komisia (T‑693/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:492).

7        Otázka, ktorej sa bude týkať uvedené preskúmanie, je uvedená v bode 2 výroku tohto rozhodnutia.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (komora príslušná preskúmať rozhodnutie) rozhodol takto:

1.      Je potrebné preskúmať rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018, HG/Komisia (T693/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:492).

2.      Preskúmanie sa bude týkať otázky, či najmä vzhľadom na všeobecnú zásadu právnej istoty rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018, HG/Komisia (T693/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:492), ohrozuje jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie, pokiaľ Všeobecný súd ako odvolací súd rozhodol, že pokiaľ ide o rozhodovacie zloženie, ktoré vydalo rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 19. júla 2016, HG/Komisia (F149/15, EU:F:2016:155), súd nebol správne obsadený vzhľadom na nedostatok týkajúci sa postupu vymenovania jedného z členov tohto zloženia, čím došlo k porušeniu zásady zákonného sudcu zakotvenej v článku 47 druhom odseku prvej vete Charty základných práv Európskej únie.

Preskúmanie sa bude konkrétne týkať otázky, či vymenovanie sudcu môže byť rovnako ako akty uvedené v článku 277 ZFEÚ predmetom preskúmania zákonnosti na návrh, alebo či je takéto preskúmanie zákonnosti na návrh – zo zásady alebo po uplynutí určitej lehoty – vylúčené alebo obmedzené na určité druhy nedostatkov, aby sa zaručila právna istota dodržanie zásady res iudicata.

3.      Dotknuté osoby uvedené v článku 23 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie a účastníci konania pred Všeobecným súdom Európskej únie sa vyzývajú, aby v lehote jedného mesiaca od oznámenia tohto rozhodnutia podali na Súdny dvor Európskej únie svojej písomné pripomienky k uvedenej otázke.

Podpisy


* Jazyk konania: francúzština.