Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

ODLOČBA SODIŠČA (preveritveni senat)

z dne 17. septembra 2018(*)

„Preveritev“

V zadevi C‑543/18 RX,

zaradi predloga prvega generalnega pravobranilca z dne 20. avgusta 2018 za preveritev na podlagi člena 62 Statuta Sodišča Evropske unije,

SODIŠČE (preveritveni senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, A. Rosas, sodnik, C. Toader, A. Prechal, sodnici, in E. Jarašiūnas, sodnik,

sprejema naslednjo

Odločbo

1        Predlog prvega generalnega pravobranilca za preveritev se nanaša na sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 19. julija 2018, HG/Komisija (T‑693/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:492). Splošno sodišče je s to sodbo razveljavilo sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 19. julija 2016, HG/Komisija (F‑149/15, EU:F:2016:155), s katero je to sodišče zavrnilo tožbo tožeče stranke, v skladu s katero, prvič, naj se za nično razglasi odločba Evropske komisije z dne 10. februarja 2015, s katero se ji nalaga disciplinska sankcija odloga povišanja v stopnji za obdobje 18 mesecev in obveznost povračila škode, ki jo je utrpela Komisija, v višini 108.596,35 EUR, in naj se po potrebi razglasi za nično odločba o zavrnitvi pritožbe ter, drugič, naj se Komisiji naloži plačilo odškodnine za utrpljeno škodo.

2        Splošno sodišče je menilo, da sestava Sodišča za uslužbence, ki je izdala navedeno sodbo, ni bila pravilno oblikovana.

3        Iz člena 256(2) PDEU je razvidno, da lahko Sodišče izjemoma preverja odločitve Splošnega sodišča o pritožbi zoper odločitve Sodišča za uslužbence, pod pogoji in v mejah, določenih v Statutu Sodišča Evropske unije, če obstaja resno tveganje, da bosta prizadeti enotnost ali doslednost prava Unije.

4        Člen 62 Statuta Sodišča Evropske unije določa, da lahko prvi generalni pravobranilec, če meni, da obstaja resno tveganje za enotnost ali doslednost prava Unije, predlaga, da Sodišče preuči odločitev Splošnega sodišča.

5        V zvezi s tem je iz člena 193(4) Poslovnika Sodišča razvidno, da preveritveni senat Sodišča, ki obravnava tak predlog za preveritev, odloči, ali je treba odločbo Splošnega sodišča preveriti, in da se, če je preveritev potrebna, v odločbi o preveritvi odločbe Splošnega sodišča navedejo le vprašanja, ki bodo preverjena.

6        V obravnavanem primeru preveritveni senat meni, da je treba preveriti sodbo z dne 19. julija 2018, HG/Komisija (T‑693/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:492).

7        Vprašanje, ki bo preverjeno, je navedeno v točki 2 izreka te odločbe.

Iz teh razlogov je Sodišče (preveritveni senat) odločilo:

1.      Sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 19. julija 2018, HG/Komisija (T693/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:492), je treba preveriti.

2.      Preveritev se bo nanašala na vprašanje, ali sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 19. julija 2018, HG/Komisija (T693/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:492), zlasti glede na splošno načelo pravne varnosti škoduje enotnosti in doslednosti prava Unije, ker je Splošno sodišče kot pritožbeno sodišče presodilo, da sestava, ki je izdala sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 19. julija 2016, HG/Komisija (F149/15, EU:F:2016:155), ni bila pravilno oblikovana zaradi nepravilnosti pri postopku imenovanja enega od članov te sestave, s čimer je bilo kršeno načelo zakonitega sodnika iz člena 47, drugi odstavek, prvi stavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Preveritev se bo nanašala predvsem na vprašanje, ali je lahko imenovanje sodnika, tako kot pri aktih iz člena 277 PDEU, predmet incidenčnega nadzora zakonitosti in ali je tak incidenčni nadzor zakonitosti – načeloma ali po poteku določenega časa – izključen ali omejen na nekatere vrste nepravilnosti, da bi bili zagotovljeni pravna stabilnost in pravnomočnost.

3.      Zainteresirani subjekti iz člena 23 Statuta Sodišča Evropske unije in stranki iz postopka pred Splošnim sodiščem Evropske unije so pozvani, naj glede tega vprašanja Sodišču Evropske unije v enem mesecu od vročitve te odločbe predložijo pisna stališča.

Podpisi


*      Jezik postopka: francoščina.