Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 30. července 2018 – COPEBI SCA v. Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Věc C-505/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d’État

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: COPEBI SCA

Odpůrce: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Další účastník řízení: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Předběžná otázka

Musí být rozhodnutí Evropské komise 2009/402/ES ze dne 28. ledna 2009 týkající se „ročních hospodářských plánů“ v odvětví ovoce a zeleniny provedených Francií [C 29/05 (ex NN 57/05)]1 vykládáno v tom smyslu, že se vztahuje na podpory, které Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Národní mezioborový úřad pro ovoce, zeleninu a zahradnictví) (dále jen „ONIFLHOR“) vyplatil Comité économique agricole du bigarreau d’industrie (Hospodářský výbor pro průmyslové zpracování třešní chrupek) (dále jen „CEBI“) a které byly producentům třešní chrupek pro průmyslové zpracování přiděleny prostřednictvím seskupení producentů, která jsou členy tohoto výboru, přestože výbor CEBI není uveden mezi osmi hospodářskými zemědělskými výbory v bodě 15 rozhodnutí a přestože byly dotčené podpory – na rozdíl od mechanismu financování popsaného v bodech 24 až 28 tohoto rozhodnutí – financovány výlučně z dotací ze strany ONIFLHOR, a nikoli rovněž z dobrovolných příspěvků producentů, tzv. oborových příspěvků?

____________

1 Úř. věst. L 127, s. 11.