Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat (Francúzsko) 30. júla 2018 – COPEBI SCA/Établissement national des produits de lʼagriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(vec C-505/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: COPEBI SCA

Odporca: Établissement national des produits de lʼagriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Ďalší účastník konania: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Prejudiciálna otázka

Má sa rozhodnutie Komisie 2009/402/ES z 28. januára 2009 o „plánoch kampane“ v odvetví ovocia a zeleniny, ktoré zaviedlo Francúzsko [C-29/05 (ex NN 57/05)]1 , vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na pomoc, ktorú office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Štátny medziodvetvový úrad pre ovocie, zeleninu a záhradníctvo) (ONIFLHOR) vyplatil comité économique agricole du bigarreau d’industrie (Hospodársky výbor pre spracovanie čerešní srdcoviek) (CEBI), a ktorá bola následne pridelená pestovateľom čerešní srdcoviek pre priemysel prostredníctvom zoskupení pestovateľov, ktorí sú členmi tohto výboru, hoci CEBI nefiguruje medzi ôsmimi poľnohospodárskymi hospodárskymi výbormi uvedenými v bode 15 rozhodnutia a predmetná pomoc, na rozdiel od mechanizmu financovania opísaného v bodoch 24 až 28 tohto rozhodnutia, nie je financovaná z dobrovoľných príspevkov pestovateľov, tzv. odvetvových podielov, ale výlučne len z dotácií ONIFLHOR?

____________

1 Ú. v. EÚ L 127, 2009, s. 11.