Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 28 юни 2018 г. — Jörg Paul Konrad Fritz Bode/Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

(Дело C-428/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Страни в главното производство

Жалбоподател: Jörg Paul Konrad Fritz Bode

Ответник: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 48 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда като условие за допускане на предсрочно пенсиониране размерът на полагаемата пенсия да надвишава минималната пенсия, на която заинтересованото лице би имало право съгласно посоченото национално законодателство, като тази „полагаема пенсия“ се разбира като действителната пенсия, изплащана само от компетентната държава членка (в случая Испания), без да се взема предвид действителният размер на пенсията, която това лице може да получава като обезщетение от същия вид, изплащано от една или повече други държави членки?

____________