Language of document :

Жалба, подадена на 13 юли 2018 г. от Mylène Troszczynski срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 16 май 2018 г. по дело T-626/16, Troszczynski/Парламент

(Дело C-462/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mylène Troszczynski (представител: F. Wagner, avocat)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Общия съд от 16 май 2018 г. по дело T-626/16

и следователно:    

да се отмени решението на генералния секретар на Европейския парламент от 23 юни 2016 г., прието съгласно член 68 от измененото Решение 2009/C 159/01 на Бюрото на Европейския парламент от 19 май и 9 юли 2008 г. за „установяване на мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент“, с което е установено вземане в размер на 56 554,00 EUR,

да се отмени дебитно известие № 2016-888, съобщено на 30 юни 2016 г., с което жалбоподателят се уведомява, че е установено вземане към него вследствие на решението на генералния секретар от 23 юни 2016 г. за „събиране на неоснователно изплатените суми за парламентарни сътрудници, прилагане на член 68 от мерките за прилагане и на членове 78, 79 и 80 от Финансовия регламент“,

да се вземе решение в съответствие с предвиденото в закона по сумата, която да се присъди на жалбоподателя като обезщетение за неимуществените вреди, произтичащи от неоснователните обвинения, повдигнати преди приключване на разследването, от засягането на доброто му име и от значителните смущения, които е предизвикало обжалваното решение в неговия личен живот и политическа дейност,

да се вземе решение в съответствие с предвиденото в закона по сумата, която да се присъди на жалбоподателя за съдебни разноски,

да се осъди Европейският парламент да заплати всички съдебни разноски,

преди да се постанови решение по същество да се прикани Европейския парламент да предостави административната преписка на J.O. и свързаната с нея преписка на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Основания и основни доводи

Първото основание е изведено от грешка при прилагане на правото и от съществено процесуално нарушение. От една страна, решенията по дело Bilde и по дело Montel представляват нов факт, настъпил след приключване на писмената фаза на производството, и изясняват естеството и броя на доказателствата, които трябва да се представят. Изпълнени са условията по член 85, параграф 3 от Процедурния правилник. От друга страна, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е приел, че може да разгледа само фактите, които са били представени на генералния секретар. Производството по връщане на недължимо платеното се приравнява на производство, в което се упражнява пълен съдебен контрол и в което могат да се представят всички необходими за адекватното разглеждане на спора доказателства, включително в хода на производството.

Второто основание е изведено от нарушение от Общия съд на правото на защита и от съществено процесуално нарушение. От една страна, като не е наложил на Европейския парламент зачитането на членове 41 и 42 от Хартата на основните права, Общият съд не е позволил да се проведат лоялни и състезателни разисквания. Парламентът разполага с административната преписка и с преписката на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), от които може да се възползва по свое усмотрение, тъй като в двете преписки може да се намират доказателства за положения труд, но те остават скрити от жалбоподателя. От друга страна, Общият съд е допуснал грешка в преценката като е приел, че непровеждането на лично изслушване на жалбоподателя от генералния секретар е в съответствие с правото.

Третото основание е изведено от грешка при прилагане на правото, от грешка при квалифициране на правното естество на фактите и доказателствата, от дискриминация, от fumus persecutionis, от нарушение на принципите на оправданите правни очаквания и на законност и от злоупотреба с власт. Първо, липсата на критичен анализ на представените доказателства представлява липса на мотиви. Второ, нарушени са политическите права на сътрудниците. Трето, в областта на връщане на недължимо платеното рискът от недоказване се понася най-напред от администрацията, която трябва да изложи основанията за оспорване на получените суми. Четвърто, налице е дискриминационно третиране от страна на председателя и на генералния секретар на Европейския парламент на депутатите от Националния фронт. Накрая, отказът да се предоставят административната преписка и преписката на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) поставя под въпрос принципите на оправданите правни очаквания и на законност и представлява злоупотреба с власт.

____________