Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 26.7.2018 – UB v. VA, La société civile immobilière Tiger, WZ, UB:n konkurssipesän selvittäjänä ja SA Banque patrimoine et immobilier (BPI)

(asia C-493/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: UB

Vastapuolet: VA, La société civile immobilière Tiger, WZ, UB:n konkurssipesän selvittäjänä ja SA Banque patrimoine et immobilier (BPI)

Ennakkoratkaisukysymykset

Johtuuko maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaneen jäsenvaltion tuomioistuimen nimeämän selvittäjän nostama kanne, jossa vaaditaan peräyttämään tässä menettelyssä kiinnitykset, jotka on tehty velallisen kiinteistöihin, jotka sijaitsevat jossain toisessa jäsenvaltiossa, sekä näiden kiinteistöjen tässä valtiossa tapahtunut myynti, jotta tämä omaisuus palautuisi velallisen omaisuuteen, välittömästi maksukyvyttömyysmenettelystä ja liittyykö se siihen läheisesti?

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa maksukyvyttömyysmenettely on aloitettu, yksinomainen toimivalta tutkia tämä selvittäjän kanne, vai onko sitä vastoin sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa kiinteistöt sijaitsevat, yksinomainen toimivalta tutkia tämä kanne, vai onko näiden eri tuomioistuinten toimivalta rinnakkaista, ja millä edellytyksillä?

Kuuluuko päätös, jolla maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisjäsenvaltion tuomioistuin sallii sen, että selvittäjä nostaa jossain toisessa jäsenvaltiossa kanteen, lähtökohtaisesti menettelyn aloittaneen tuomioistuimen toimivaltaan, ja voiko tästä seurata, että tämän toisen valtion tuomioistuimesta tulee pakottavasti toimivaltainen, erityisesti siksi, että tätä päätöstä voitaisiin pitää asetuksen [N:o 1346/2000]1 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna päätöksenä, joka koskee maksukyvyttömyysmenettelyn kulkua ja joka voidaan tunnustaa ilman eri muodollisuuksia tämän saman säännöksen mukaisesti?

____________

1 Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29.5.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1346/2000 (EYVL 2000, L 160, s. 1).