Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 26. júla 2018 – UB/VA, Tiger SCI, WZ, súdny likvidátor alebo správca konkurznej podstaty UB, Banque patrimoine et immobilier SA

(vec C-493/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: UB

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: VA, Tiger SCI, WZ, súdny likvidátor alebo správca konkurznej podstaty UB, Banque patrimoine et immobilier SA

Prejudiciálne otázky

Možno považovať žalobu správcu konkurznej podstaty ustanoveného súdom členského štátu, ktorý začal konkurzné konanie, ktorej cieľom je vyhlásiť za neúčinné voči tomuto konkurznému konaniu záložné práva k nehnuteľnostiam dlžníka nachádzajúce sa v inom členskom štáte, ako aj predaj týchto nehnuteľností uskutočnený v tomto štáte, a tak vrátiť tieto nehnuteľnosti do majetku dlžníka, za priamo vyplývajúcu z konkurzného konania a s ním úzko súvisiacu?

V prípade kladnej odpovede, majú súdy členského štátu, v ktorom sa konkurzné konanie začalo, výlučnú právomoc rozhodnúť o tejto žalobe správcu konkurznej podstaty, alebo naopak majú túto právomoc len súdy členského štátu, v ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti, prípadne existuje medzi týmito súdmi konkurenčná právomoc a za akých podmienok?

Pokiaľ by rozhodnutie, ktorým súd členského štátu, v ktorom sa začalo konkurzné konanie, oprávňuje správcu konkurznej podstaty podať v inom členskom štáte žalobu, v zásade patrilo do právomoci súdu, ktorý začal konkurzné konanie, môže mať za následok založenie súdnej právomoci tohto iného štátu v tom zmysle, že toto rozhodnutie predovšetkým možno považovať za rozhodnutie týkajúce sa priebehu konkurzného konania v zmysle článku 25 ods. 1 nariadenia [(ES) č. 1346/2000]1 a z toho titulu môže byť uznané bez ďalších formalít uplatnením tohto istého nariadenia?

____________

1     Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Ú. v. ES L 160, s. 1; Mim. vyd. 19/001, s. 191).