Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 6 август 2018 г. — Fédération des fabricants de cigares/Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Дело C-517/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Fédération des fabricants de cigares

Ответници: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Друга страна: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Преюдициални въпроси

Следва ли разпоредбите на член 13, параграфи 1 и 3 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г.1 да се тълкуват в смисъл, че забраняват използването върху потребителските опаковки, върху външните опаковки и върху тютюневите изделия на всяко име на марка, извикващо представа за определени качества, независимо дали е общоизвестно?

В зависимост от тълкуването, което следва да се даде на член 13, параграфи 1 и 3 от директивата, зачитат ли разпоредбите им, доколкото са приложими за търговски наименования и марки, правото на собственост, свободата на изразяването на мнение, свободата на стопанската инициатива и принципите на пропорционалност и на правна сигурност?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, зачитат ли разпоредбите на член 13, параграфи 1 и 3 от директивата във връзка с член 24, параграф 2 от същата директива правото на собственост, свободата на изразяването на мнение, свободата на стопанската инициатива и принципа на пропорционалност?

____________

1     Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, стр. 1 и поправка OB L 150, 17.6.2015 г., стр. 24).