Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 6. augustil 2018 – Fédération des fabricants de cigares versus Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(kohtuasi C-517/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Fédération des fabricants de cigares

Vastustajad: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Teine menetlusosaline: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL1 artikli 13 lõikeid 1 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et need ei luba tarbijapakendil, välispakendil ja tubakatootel kasutada mis tahes marginime, mis osutab teatud omadustele, hoolimata selle tuntusest?

2.    Kas olenevalt sellest, kuidas tuleb tõlgendada direktiivi artikli 13 lõikeid 1 ja 3, austatakse nendes sätestatuga juhul, kui seda kohaldatakse nimetuste ja kaubamärkide suhtes, õigust omandile, sõna- ja ettevõtlusvabadust ning proportsionaalsuse ja õiguskindluse põhimõtet?

3.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kas direktiivi artikli 13 lõiked 1 ja 3 koosmõjus sama direktiivi artikli 24 lõikega 2 austavad õigust omandile, sõna- ja ettevõtlusvabadust ning proportsionaalsuse põhimõtet?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, lk 1).