Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 6.8.2018 – Fédération des fabricants de cigares v. Premier ministre ja Ministre des Solidarités et de la Santé

(asia C-517/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fédération des fabricants de cigares

Vastaajat: Premier ministre ja Ministre des Solidarités et de la Santé

Muu osapuoli: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 3.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU1 13 artiklan 1 ja 3 kohdan säännöksiä tulkittava siten, että niissä kielletään käyttämästä vähittäismyyntipakkauksissa, myyntipäällyksissä ja tupakkatuotteissa tavaramerkin nimeä, jolla viitataan tiettyihin ominaisuuksiin, sen tunnettuudesta riippumatta?

Ovatko direktiivin 13 artiklan 1 ja 3 kohdan säännökset niille annettavan tulkinnan perusteella omaisuudensuojan, sananvapauden, elinkeinovapauden, suhteellisuusperiaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen mukaisia siltä osin kuin näitä säännöksiä sovelletaan liikenimiin ja tavaramerkkeihin?

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, ovatko direktiivin 13 artiklan 1 ja 3 kohdan säännökset, luettuina saman direktiivin 24 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa, omaisuudensuojan, sananvapauden ja elinkeinovapauden sekä suhteellisuusperiaatteen mukaisia?

____________

1 Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (EUVL 2014, L 127, s. 1).