Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – Fédération des fabricants de cigares protiv Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(predmet C-517/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Fédération des fabricants de cigares

Tuženici: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Druga stranka: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 13. stavaka 1. i 3. Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014.1 tumačiti na način da se njima zabranjuje da se na jediničnim pakiranjima, vanjskim pakiranjima i na duhanskim proizvodima koristi bilo koja robna marka koja upućuje na određena svojstva, bez obzira na njezinu opću poznatost?

Kada je riječ o tumačenju koje treba dati članka 13., stavaka 1. i 3.direktive, poštuju li njihove odredbe, s obzirom na to da se primjenjuju na trgovačke marke i nazive, pravo vlasništva, slobodu izražavanja, slobodu poduzetništva i načela proporcionalnosti i pravne sigurnosti?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno navedeno pitanje, poštuju li odredbe članka 13. stavaka 1. i 2. Direktive, u vezi s člankom 24. stavkom 2. iste direktive pravo vlasništva, slobodu izražavanja, slobodu poduzetništva i načelo proporcionalnosti ?

____________

1     Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL L 127, str. 1).