Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. augustā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Fédération des fabricants de cigares/Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Lieta C-517/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājs: Fédération des fabricants de cigares

Atbildētāji: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Cita lietas dalībniece: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis)1 13. panta 1. un 3. punkta tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tām tiek aizliegts uz iepakojuma vienībām, ārējiem iepakojumiem un tabakas izstrādājumiem izmantot jebkādu preču zīmes nosaukumu, kurā ir norādītas konkrētas īpašības, neatkarīgi no tā atpazīstamības?

2)    Vai, ņemot vērā interpretāciju, kas ir jāsniedz direktīvas 13. panta 1. un 3. punktam, ar to tiesību normām, ciktāl tās ir piemērojamas komerciāliem nosaukumiem un preču zīmēm, tiek ievērotas tiesības uz īpašumu, vārda brīvība, darījumdarbības brīvība un samērīguma un tiesiskās noteiktības principi?

3)    Apstiprinošas atbildes uz iepriekšējo jautājumu gadījumā, vai ar direktīvas 13. panta 1. un 3. punkta tiesību normām, lasot tās kopsakarā ar šīs pašas direktīvas 24. panta 2. punktu, ir ievērotas tiesības uz īpašumu, vārda un darījumdarbības brīvības un samērīguma princips?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127, 1. lpp.).