Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 6. augusta 2018 – Fédération des fabricants de cigares/Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(vec C-517/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fédération des fabricants de cigares

Žalovaní: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Ďalší účastník: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Prejudiciálne otázky

Majú sa ustanovenia článku 13 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 20141 vykladať v tom zmysle, že na jednotkových baleniach, vonkajších obaloch a tabakových výrobkoch sa zakazuje používať akékoľvek označenie tvoriace ochrannú známku, ktoré naznačuje určité vlastnosti, a to bez ohľadu na jej všeobecnú známosť?

V závislosti od toho, aký bude výklad článku 13 ods. 1 a 3 smernice, ktorý treba poskytnúť, dodržiavajú tieto ustanovenia v rozsahu, v akom sa uplatňujú na názvy a ochranné známky, právo vlastniť majetok, slobodu prejavu, slobodu podnikania a zásady proporcionality a právnej istoty?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, dodržiavajú ustanovenia článku 13 ods. 1 a 3 smernice, v spojení s ustanoveniami článku 24 ods. 2 tej istej smernice, právo vlastniť majetok, slobodu prejavu a slobodu podnikania a zásadu proporcionality?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 1).