Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 6 augusti 2018 – Fédération des fabricants de cigares mot Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Mål C-517/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: Fédération des fabricants de cigares

Motparter: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Övrig deltagare : Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Tolkningsfrågor

Ska bestämmelserna i artikel 13.1 och 13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 20141 tolkas så, att de förbjuder användning på styckförpackningar, på ytterförpackningar och på tobaksvaror av varje varumärke som anspelar på vissa kvaliteter, oavsett hur välkänt varumärket är?

Utifrån den tolkning som ska göras av artikel 13.1 och 13.3 i direktivet, iakttar dessa bestämmelser, i det att de tillämpas på namn och varumärken, rätten till egendom, yttrandefriheten, näringsfriheten, proportionalitetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen?

För det fall föregående fråga besvaras jakande: Iakttar artikel 13.1 och 13.3 i direktivet, jämförd med artikel 24.2 i samma direktiv, rätten till egendom, yttrandefriheten, näringsfriheten och proportionalitetsprincipen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 2014, s. 1)