Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 23. července 2018 – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Věc C-478/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Předběžné otázky

Musí být slovní spojení „pracovníků podílejících se na úředních kontrolách“ obsažené v příloze VI bodu 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (nařízení č. 882/2004)1 a slovní spojení „pracovníky podílející se na úředních kontrolách“ obsažené v příloze VI bodu 2 nařízení č. 882/2004 vykládat v tom smyslu, že v případě nákladů (na platy), které lze vzít v úvahu při výpočtu poplatků za úřední kontroly, může jít pouze o náklady (na platy) úředních veterinárních lékařů a úředních asistentů, kteří tyto úřední kontroly provádějí, anebo pod tento pojem lze zahrnout i náklady (na platy) jiných pracovníků Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nizozemský úřad pro bezpečnost potravin a výrobků, dále jen „NVWA“) nebo Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (společnost s ručením omezeným pro kontrolu kvality v oblasti chovu hospodářských zvířat, dále jen „KDS“)?

Bude-li odpověď na první otázku znít tak, že pod slovní spojení „pracovníků podílejících se na úředních kontrolách“ obsažené v příloze VI bodu 1 nařízení č. 882/2004 a slovní spojení „pracovníky podílející se na úředních kontrolách“ obsažené v příloze VI bodu 2 nařízení č. 882/2004 lze zahrnout i náklady (na platy) jiných pracovníků NVWA nebo KDS, za jakých okolností a v jakých mezích jsou pak náklady vynakládané na tyto jiné pracovníky a úřední kontroly ještě natolik úzce spjaty, že poplatky vybírané na tyto náklady (na platy) lze opírat o čl. 27 odst. 4 a přílohu VI body 1 a 2 nařízení č. 882/2004?

Má být právní úprava obsažená v čl. 27 odst. 4 písm. a) a v příloze VI bodech 1 a 2 nařízení č. 882/2004 vykládána v tom smyslu, že čl. 27 odst. 4 a příloha VI body 1 a 2 brání tomu, aby byly jatkám účtovány poplatky za úřední kontroly, které se týkají čtvrthodin, které jatka nahlásila příslušnému orgánu, avšak ve skutečnosti nebyly věnovány úředním kontrolám?

____________

1     Úř. věst. 2004, L 165, s. 1.