Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka College van Beroep voor het bedrijfsleven (Alankomaat) on esittänyt 23.7.2018 – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV ja Vitelco BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(asia C-478/18)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV ja Vitelco BV

Vastaaja: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/20041 (jäljempänä asetus N:o 882/2004) liitteessä VI olevan 1 kohdan osaa ”Viralliseen valvontaan osallistuva henkilöstö” ja kyseisessä liitteessä olevan 2 kohdan osaa ”Viralliseen valvontaan osallistuva henkilöstö” tulkittava siten, että (palkka)kuluja, jotka saadaan ottaa huomioon virallisen valvonnan maksujen laskemisessa, voivat olla ainoastaan viralliset valvonnat suorittavien virallisten eläinlääkärien ja virallisten apulaisten (palkka)kulut, vai voidaanko niinä pitää myös Alankomaiden elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuudesta vastaavan viranomaisen (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, jäljempänä NVWA) tai Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector -rajavastuuyhtiön (jäljempänä KDS) muiden työntekijöiden (palkka)kuluja?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan siten, että asetuksen N:o 882/2004 liitteessä VI olevan 1 kohdan osan ”Viralliseen valvontaan osallistuva henkilöstö” ja kyseisessä liitteessä olevan 2 kohdan osan ”Viralliseen valvontaan osallistuva henkilöstö” voidaan katsoa käsittävän myös NVWA:n tai KDS:n muiden työntekijöiden (palkka)kulut, missä olosuhteissa ja missä rajoissa silloin on vielä kyse sellaisesta yhteydestä näistä toisista työntekijöistä aiheutuneiden kulujen ja virallisen valvonnan välillä, että tällaisista (palkka)kuluista voidaan periä maksu asetuksen N:o 882/2004 27 artiklan 4 kohdan ja liitteessä VI olevien 1 ja 2 kohdan perusteella?

Onko asetuksen N:o 882/2004 27 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja liitteessä VI olevia 1 ja 2 kohtaa tulkittava siten, että 27 artiklan 4 kohta ja liitteessä VI olevat 1 ja 2 kohta ovat esteenä sille, että teurastamoilta laskutetaan virallisesta valvonnasta maksuja sellaisten neljännestuntien osalta, jotka teurastamot ovat tilanneet toimivaltaiselta viranomaiselta mutta joina ei ole kuitenkaan tosiasiassa suoritettu työtä virallista valvontaa varten?

____________

1 EUVL 2004, L 165, s. 1.