Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 23. júla 2018 – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(vec C-478/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa výraz „personálu zúčastneného na úradných kontrolách“ podľa prílohy VI bodu 1 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 882/20041 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (nariadenie č. 882/2004) a výraz „personál zúčastnený na úradných kontrolách“ podľa prílohy VI bodu 2 nariadenia č. 882/2004 vykladať v tom zmysle, že v prípade nákladov (na mzdy), ktoré možno zohľadniť na účely stanovenia výšky poplatkov za úradné kontroly, môže ísť výlučne o (mzdové) náklady na úradných veterinárnych lekárov a úradných asistentov vykonávajúcich úradné kontroly alebo že možno pod tieto výrazy podradiť aj náklady (na mzdy) iného personálu Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Holandský orgán pre bezpečnosť potravín a spotrebiteľských výrobkov, ďalej len „NVWA“) alebo Besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca kontroly kvality v oblasti živočíšnej výroby, ďalej len „KDS“)?

2.    V prípade, ak odpoveď na prvú otázku znie, že pod výraz „personálu zúčastneného na úradných kontrolách“ podľa prílohy VI bodu 1 nariadenia č. 882/2004 a pod výraz „personál zúčastnený na úradných kontrolách“ podľa prílohy VI bodu 2 nariadenia č. 882/2004 možno zahrnúť aj náklady (na mzdy) iného personálu NVWA alebo KDS, za akých okolností a v rámci akých hraníc existuje v takomto prípade medzi nákladmi na takýto iný personál a úradnými kontrolami ešte natoľko úzka súvislosť, aby bolo možné poplatky vyberané s ohľadom na takéto náklady (na mzdy) odôvodniť článkom 27 ods. 4 a prílohou VI bodmi 1 a 2 nariadenia č. 882/2004?

3.    Má sa právna úprava uvedená v článku 27 ods. 4 písm. a) a v prílohe VI bodoch 1 a 2 nariadenia č. 882/2004 vykladať v tom zmysle, že článok 27 ods. 4 a príloha VI body 1 a 2 bránia tomu, aby sa bitúnkom vyúčtovali poplatky za úradné kontroly na základe štvrťhodín, ktoré tieto bitúnky nahlásili zodpovednému orgánu, ale v skutočnosti sa nevyužili na účely úradnej kontroly?

____________

1 Ú. v. EÚ L 165, 2004, s. 1; Mim. vyd. 03/045, s. 200.