Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 23 juli 2018 – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Mål C-478/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i det nationella målet

Klagande: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Motpart: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tolkningsfrågor

Ska formuleringen ”till den personal som medverkar i offentliga kontroller” i punkt 1 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004(1 ) av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (nedan kallad förordning nr 882/2004) och formuleringen ”för den personal som medverkar vid offentlig kontroll” i punkt 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004 tolkas så, att uteslutande (löne)kostnader för offentliga veterinärer och offentliga assistenter som genomför de offentliga kontrollerna kan beaktas vid beräkningen av avgifterna för de offentliga kontrollerna, eller kan även (löne)kostnader för annan personal från Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (den nederländska myndigheten för livsmedel- och produktsäkerhet, nedan kallad NVWA) eller från Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (bolag med begränsat ansvar som utför kvalitetskontroller inom djursektorn, nedan kallat KDS) omfattas?

Om svaret på den första frågan är att formuleringen ”till den personal som medverkar i offentliga kontroller” i punkt 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 882/2004 och formuleringen ”för den personal som medverkar vid offentlig kontroll” i punkt 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004 ska omfatta även (löne)kostnader för annan personal från NVWA eller KDS, under vilka omständigheter och inom vilka gränser finns det då fortfarande ett så nära samband mellan de kostnader som uppkommit för sådan annan personal och de offentliga kontrollerna att de avgifter som tas ut för dessa (löne)kostnader kan grundas på artikel 27.4 och punkterna 1 och 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004?

Ska artikel 27.4 a och punkterna 1 och 2 i bilaga VI till förordning nr 882/2004 tolkas så, att artikel 27.4 a och punkterna 1 och 2 i bilaga VI utgör hinder mot att slakterier debiteras avgifter för offentliga kontroller för 15-minutersperioder som de har anmält till den behöriga myndigheten, men som i praktiken inte har använts för offentliga kontroller?

____________

(1 )    EUT L 165, 2004, s. 1.