Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. srpnja 2018. uputio Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španjolska) – ER protiv Agencia Estatal de la Administración Tributaria

(predmet C-472/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ER

Tuženik: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Prethodno pitanje

Jesu li protivni članku 4. stavcima 1. i 2. Okvirnog sporazuma o radu u nepunom radnom vremenu, priloženog Direktivi Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997.1 , te članku 2. stavku 1. točki (b) i članku 14. stavku 1. Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka)2 odredba kolektivnog ugovora i poslodavčeva praksa prema kojima – za potrebe izračuna naknade plaće te u svrhu promaknuća – minuli rad treba, u slučaju zaposlenice koja radi u nepunom radnom vremenu na način da jedan dio godine radi pune radne dane („okomiti raspored”), računati na način da se na godišnjoj razini u obzir uzima samo stvarno obavljeni rad?

____________

1     Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC (SL 1998., L 14, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 131.)

2      Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL 2006., L 204, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1. str. 246.)