Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Zaragoza (Španielsko) 29. júna 2018 – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España /Irene Conte Sánchez

(vec C-431/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Zaragoza

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España

Žalovaná: Irene Conte Sánchez

Prejudiciálna otázka

Odporuje článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti1 výklad, ktorý do pokrytia povinného poistenia zahŕňa škody spôsobené nebezpečnou situáciou vytvorenou únikom tekutín z vozidla na parkovacie miesto na ktorom bolo zaparkované, alebo pri manipulácii pri parkovaní, v súkromnom garážovom priestore nachádzajúcom sa v spoločných priestoroch spoločenstva vlastníkov, a ktoré boli spôsobené tretím osobám – užívateľom týchto priestorov.

____________

1 Ú. v. EÚ L 263, 2009, s. 11.