Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španielsko) 28. júna 2018 – Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández Olmos y María Claudia Téllez Barragán /Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(vec C-429/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández Olmos y María Claudia Téllez Barragán

Žalovaná: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Prejudiciálne otázky

1.    Je v súlade s rámcovou dohodou, ktorá tvorí prílohu smernice 1999/70/ES1 , výklad tohto súdu, podľa ktorého existuje nezákonné konanie pri uzatváraní zmlúv na dobu určitú so žalobkyňami, ak zamestnávateľ vo verejnom sektore využíva rôzne formy uzatvárania zmlúv, pričom všetky zmluvy sú na dobu určitú, uzatvorené na vykonávanie úloh stáleho a dlhodobého charakteru, ktoré sú bežné pre zamestnancov na dobu neurčitú, a na pokrytie štrukturálnych nedostatkov a potrieb, ktoré v skutočnosti nemajú dočasný, ale stály a dlhodobý charakter? Je preto uvedené uzatváranie zmlúv na dobu určitú ako objektívny dôvod v dôsledku toho neodôvodnené v zmysle doložky 5 ods. 1 písm. a) rámcovej dohody, keďže takáto forma uzatvárania zmlúv na dobu určitú je v priamom rozpore s druhým odsekom preambuly rámcovej dohody a bodmi 6 a 8 jej všeobecných odôvodnení, vzhľadom na to, že neexistujú okolnosti, ktoré by odôvodňovali tieto pracovné zmluvy na dobu určitú?

2.    Je v súlade s rámcovou dohodou, ktorá tvorí prílohu smernice 1999/70/ES, výklad tohto súdu, podľa ktorého nie je povinnosť vykonať obvyklé výberové konanie s uvedenými charakteristikami, rovnocenným opatrením, ani sa nemôže považovať za sankciu, lebo nie je úmerná protiprávnemu konaniu, ktoré má za následok prepustenie zamestnanca na dobu určitú, v rozpore s cieľmi smernice a pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou zamestnancov na dobu určitú, ani sa nemôže považovať za účinnú sankciu, ak zamestnávateľovi nespôsobí žiadnu ujmu, ani neplní žiadnu odstrašujúcu funkciu, a preto nie je v súlade s článkom 2 prvým odsekom smernice 1999/70, pretože nezaručuje, že Španielsko dosiahne účinky stanovené v smernici?

3.    Je v súlade s článkom 2 prvým odsekom smernice 1999/70 a rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie zo 14. septembra 2016, vo veci C-16/152 , výklad tohto súdu, podľa ktorého nie je povinnosť vykonať otvorené výberové konanie vhodným sankčným opatrením na sankcionovanie nezákonného konania spočívajúceho v opakovanom uzatváraní zmlúv na dobu určitú, keďže španielska právna úprava nestanovuje účinný a odstrašujúci sankčný mechanizmus, ktorý by ukončil zneužívanie pri zamestnávaní zamestnancov na dobu určitú, ani neumožňuje obsadiť tieto stále štrukturálne pracovné miesta prijatím zamestnancov, voči ktorým sa nezákonne konalo, v dôsledku čoho pretrváva neistá situácia týchto zamestnancov?

4.    Je správny výklad tohto súdu, podľa ktorého nie je zmena zo zamestnanca na dobu určitú, voči ktorému sa nezákonne koná, na „nie stáleho pracovníka na dobu neurčitú“ účinnou sankciou, ak môže byť takto kvalifikovaný zamestnanec prepustený, buď z dôvodu obsadenia jeho pracovného miesta v rámci výberového konania, alebo z dôvodu zrušenia pracovného miesta, takže takáto zmena vzhľadom k tomu, že nie je splnený článok 2 prvý odsek smernice 1999/70, nie je v súlade s rámcovou dohodou, ktorej cieľom je zabrániť nezákonnému konaniu, ktoré spočíva v uzatváraní pracovných zmlúv na dobu určitú, pretože nezaručuje, že Španielsko dosiahne účinky stanovené v smernici?

Vzhľadom na túto situáciu je potrebné v tejto veci opätovne uviesť nasledovné otázky, ktoré sú uvedené v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, podanom JCA n.º 8 de Madrid3 (Správny súd č. 8 Madrid, Španielsko) 30. januára 2018 v skrátenom konaní 193/2017:

5.    Ak vnútroštátny súd zistí, že došlo k nezákonnému konaniu spočívajúcemu v opakovanom uzatváraní zmlúv s dočasnými zamestnancami SERMAS, ktorého cieľom je pokryť trvalé a systémové potreby poskytovania služieb zamestnancami na dobu neurčitú, pri neexistencii žiadneho účinného opatrenia vo vnútroštátnom právnom poriadku na sankcionovanie takéhoto nezákonného konania a zamedzenie dôsledkov porušenia práva Spoločenstva, má sa doložka 5 rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu smernice 1999/70/ES vykladať v tom zmysle, že sa vyžaduje, aby vnútroštátny súd prijal účinné a odstrašujúce opatrenia na zabezpečenie potrebného účinku rámcovej dohody, aby tak sankcionoval takéto nezákonné konanie a odstránil následky porušenia uvedenej normy práva Spoločenstva, a zároveň neuplatnil takú vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá takému cieľu zabraňuje?

V prípade kladnej odpovede a ako sa konštatuje v bode 41 rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo 14. septembra 2016 vo veciach C-184/15 a C-197/154 :

Bolo by opatrenie na zabránenie a sankcionovanie nezákonného konania v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri ktorom opakovane dochádza k uzatváraniu zmlúv na dobu určitú a na odstránenie následkov porušenia práva Únie, spočívajúce v zmene dočasného pracovnoprávneho vzťahu (príležitostného/náhradného) na vzťah stály, a bez ohľadu na to, či sa bude používať označenie ako stály zamestnanec alebo zamestnanec na dobu neurčitú vo verejnej správe, s rovnakou stabilitou v zamestnaní ako majú porovnateľní zamestnanci na dobu neurčitú, v súlade s cieľmi sledovanými smernicou 1999/70/ES, vzhľadom na to, že vo vnútroštátnej právnej úprave je vo verejnom sektore úplne zakázaná zmena postupne uzatváraných zmlúv na dobu určitú, na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, keďže v uvedenom sektore neexistuje žiadne iné účinné opatrenie určené na zabránenie a prípadné sankcionovanie nezákonného konania pri opakovanom uzatváraní zmlúv na dobu určitú?

6.    V prípade nezákonného konania spočívajúceho v opakovanom uzatváraní dočasných pracovných zmlúv, možno zmenu z dočasného vzťahu na vzťah na dobu neurčitú, alebo na stály vzťah, chápať v tom zmysle, že ciele smernice 1999/70/ES a jej rámcovej dohody sú splnené iba vtedy, keď má poškodený zamestnanec na dobu určitú rovnaké pracovné podmienky ako zamestnanec zamestnaný na dobu neurčitú (vo veciach sociálnej ochrany, kariérneho postupu, obsadzovania voľných pracovných miest, odborného vzdelávania, dôchodkového zabezpečenia, služobného postavenia, licencií a povolení, pasívnych práv a ukončenia pracovných miest, ako aj účasť na výberových konaniach organizovaných za účelom obsadenia voľných pracovných miest a kariérneho postupu) na základe zásady stability a neodvolateľnosti, so všetkými právami a povinnosťami v rovnocennom postavení ako zamestnanec zamestnaný na dobu neurčitú?

7.    Bolo by odstupné, ako opatrenie na zabránenie nezákonného konania a odstránenie následkov porušenia práva Únie, v súlade s cieľmi sledovanými smernicou 1990/70/ES v prípade, ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi stálosť v zamestnaní, porovnateľné s nezákonným prepustením a ktoré je považované za náležitú, primeranú, účinnú a odstrašujúcu sankciu, s prihliadnutím na existenciu nezákonného konania pri uzatváraní zmlúv na dobu určitú s cieľom uspokojiť trvalé potreby, a to bez existencie objektívneho dôvodu, mimo naliehavej a neodkladnej potreby, ktorá by ho odôvodňovala, a bez existencie sankcie alebo účinných obmedzení vo vnútroštátnom práve?

____________

1 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 199, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).

2 Rozsudok zo 14. septembra 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679).

3 Vec C-103/18, Sánchez Ruiz.

4 Rozsudok zo 14. septembra 2016, Martínez Andrés y Castrejana López (C-184/15 a C-197/15, EU:C:2016:680).