Language of document :

2018 m. liepos 16 d. Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat

(Byla C-459/18)

Proceso kalba: nydrelandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Argenta Spaarbank NV 

Atsakovė: Belgische Staat

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsniui prieštarauja nacionalinės mokesčių teisės aktai, pagal kuriuos, apskaičiuojant Belgijoje visiškai apmokestinamos bendrovės apmokestinamą pelną, kai ji kitoje valstybėje narėje turi nuolatinę buveinę, kurios pelnas yra visiškai atleidžiamas nuo mokesčių Belgijoje remiantis Belgijos ir kitos valstybės narės sutartimi dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo:

–    atskaitymas už rizikos kapitalą sumažinamas atskaitymo už rizikos kapitalą suma, apskaičiuojama remiantis teigiamu skirtumu tarp, viena vertus, nuolatinės buveinės turto grynosios vertės ir, kita vertus, visų skolinių įsipareigojimų, kurie nėra įtraukti į bendrovės nuosavą kapitalą, ir kurie priskiriami nuolatinei buveinei, ir

–    minėtas sumažinimas netaikomas, kai sumažinimo suma yra mažesnė negu šios nuolatinės buveinės gautas pelnas,

nors atskaitymui už rizikos kapitalą joks sumažinimas netaikomas, jeigu šis teigiamas skirtumas gali būti priskiriamas Belgijoje esančiai nuolatinei buveinei?

____________