Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 23. července 2018 – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Věc C-477/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV

Žalovaný: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Předběžné otázky

1.    Musí být slovní spojení „pracovníků podílejících se na úředních kontrolách“ obsažené v příloze VI bodu 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/20041 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (nařízení č. 882/2004) a slovní spojení „pracovníky podílející se na úředních kontrolách“ obsažené v příloze VI bodu 2 nařízení č. 882/2004 vykládat v tom smyslu, že v případě nákladů (na platy), které lze vzít v úvahu při výpočtu poplatků za úřední kontroly, může jít pouze o náklady (na platy) úředních veterinárních lékařů a úředních asistentů, kteří tyto úřední kontroly provádějí, anebo pod tento pojem lze zahrnout i náklady (na platy) jiných pracovníků Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nizozemský úřad pro bezpečnost potravin a výrobků, dále jen „NVWA“) nebo Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (společnost s ručením omezeným pro kontrolu kvality v oblasti chovu hospodářských zvířat, dále jen „KDS“)?

2.    Bude-li odpověď na první otázku znít tak, že pod slovní spojení „pracovníků podílejících se na úředních kontrolách“ obsažené v příloze VI bodu 1 nařízení č. 882/2004 a slovní spojení „pracovníky podílející se na úředních kontrolách“ obsažené v příloze VI bodu 2 nařízení č. 882/2004 lze zahrnout i náklady (na platy) jiných pracovníků NVWA nebo KDS, za jakých okolností a v jakých mezích jsou pak náklady vynakládané na tyto jiné pracovníky a úřední kontroly ještě natolik úzce spjaty, že poplatky vybírané na tyto náklady (na platy) lze opírat o čl. 27 odst. 4 a přílohu VI body 1 a 2 nařízení č. 882/2004?

3.    a)    Má být právní úprava obsažená v čl. 27 odst. 4 písm. a) a v příloze VI bodech 1 a 2 nařízení č. 882/2004 vykládána v tom smyslu, že čl. 27 odst. 4 a příloha VI body 1 a 2 brání tomu, aby byly jatkám účtovány poplatky za úřední kontroly, které se týkají čtvrthodin, které jatka nahlásila příslušnému orgánu, avšak ve skutečnosti nebyly věnovány úředním kontrolám?

3.    b)    Platí odpověď na otázku uvedenou v bodu 3a i v případě, kdy příslušný orgán poskytne smluvní úřední veterinární lékaře, kteří neobdrželi odměnu za čtvrthodiny, které jatka sice nahlásila příslušnému orgánu, během nichž však ve skutečnosti nebyly prováděny žádné činnosti pro účely úředních kontrol, přičemž částka účtovaná jatkám za ohlášené čtvrthodiny, které nebyly věnovány úředním kontrolám, slouží k pokrytí obecných administrativních nákladů příslušného orgánu?

4.    Má být právní úprava obsažená v čl. 27 odst. 4 písm. a) a v příloze VI bodech 1 a 2 nařízení č. 882/2004 vykládána v tom smyslu, že čl. 27 odst. 4 brání tomu, aby jatkám byly účtovány činnosti veterinárních lékařů zaměstnaných u NVWA a smluvních veterinárních lékařů (s nižším platem) prováděné za účelem úředních kontrol v průměrné sazbě, takže jim je účtována vyšší sazba, než sazba proplácená smluvním veterinárním lékařům?

5.    Má být právní úprava obsažená v článku 26 a čl. 27 odst. 4 písm. a), jakož i v příloze VI bodech 1 a 2 nařízení č. 882/2004 vykládána v tom smyslu, že při výpočtu poplatků za úřední kontroly mohou být zohledněny náklady, které slouží k vytvoření rezervy u společnosti s ručením omezeným (KDS), ze které příslušný orgán zapojuje smluvní úřední asistenty, přičemž rezerva pro případ krize může být používána k vyplácení platů a nákladů na vzdělávání pro pracovníky skutečně provádějící úřední kontroly, jakož i pro pracovníky, kteří provádění úředních kontrol umožňují?

6.    V případě kladné odpovědi na [pátou] otázku: Do jaké výše lze vytvořit takovou rezervu a jak dlouhé smí být období, které má rezerva pokrýt?

____________

1     Úř. věst. 2004, L 165, s.1.