Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) 23. juulil 2018 – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(kohtuasi C-477/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV

Vastustaja: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 882/20041 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (edaspidi „määrus nr 882/2004“), VI lisa punktides 1 ja 2 sisalduvat väljendit „[a]metlike kontrollidega seotud töötajate“ tuleb tõlgendada nii, et (palga)kulud, mida võib ametlike kontrollide kulude arvutamisel arvesse võtta, hõlmavad üksnes ametlikke kontrolle tegevate riiklike veterinaararstide ja riiklike veterinaararstide abide (palga)kulusid, või võib ametlike kontrollide kulude hulka arvata ka Madalmaade toidu- ja tooteohutuse asutuse (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, edaspidi „NVWA“) või loomasektoris kvaliteedikontrolle tegeva osaühingu (besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, edaspidi „KDS“) muude töötajate (palga)kulud?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse nii, et määruse nr 882/2004 VI lisa punktides 1 ja 2 sisalduv väljend „[a]metlike kontrollidega seotud töötajate“ võib hõlmata ka NVWA või KDSi muude töötajate (palga)kulusid, siis millistel asjaoludel ja millistes piirides on sellisel juhul kõnealuste muude töötajate kulude ja ametlike kontrollide vahel veel sedavõrd tihe seos, et kõnealuste (palga)kulude katmiseks ettenähtud lõivude kogumisel võib tugineda määruse nr 882/2004 artikli 27 lõikele 4 ja määruse VI lisa punktidele 1 ja 2?

3.a)    Kas määruse nr 882/2004 artikli 27 lõike 4 punkti a ja VI lisa punkte 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et artikli 27 lõikega 4 ja VI lisa punktidega 1 ja 2 on vastuolus koguda tapamajadelt ametlike kontrollide eest lõive, mis puudutavad veerandtunde, mida tapamajad on pädevalt asutuselt tellinud, kuid mida ametlikeks kontrollideks tegelikult ei kasutatud?

3.b)    Kas vastus küsimusele 3a kehtib ka juhul, kui tegemist on pädeva asutuse kasutatud renditöötajatest riiklike veterinaararstidega, kes veerandtundide eest, mille on tapamaja pädevalt asutuselt küll tellinud, kuid mille vältel ametliku kontrolli toiminguid tegelikult ei tehta, tasu ei saa, kusjuures tellitud, kuid kasutamata veerandtundide eest tapamajalt sisse nõutavat summat kasutatakse pädeva asutuse üldhalduskulude katmiseks?

4.    Kas määruse nr 882/2004 artikli 27 lõike 4 punkti a ja VI lisa punkte 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et artikli 27 lõikega 4 on vastuolus koguda tapamajadelt ametliku kontrolli toimingute eest, mida teevad NVWA veterinaararstid ja (väiksemat tasu saavad) renditöötajatest veterinaararstid, lõive keskmise tariifi alusel, millest tulenevalt kogutakse tapamajadelt lõivu kõrgema tariifi alusel kui renditöötajatest veterinaararstidele makstav tariif?

5.    Kas määruse nr 882/2004 artiklit 26 ja artikli 27 lõike 4 punkti a ning VI lisa punkte 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et ametlike kontrollide jaoks kogutavate lõivude arvutamisel võidakse arvesse võtta kulusid, mis tekivad reservide moodustamisest pädeva asutuse käsutusse renditöötajaid andva osaühingu (KDS) jaoks, kusjuures hädaolukorras saab kõnealuseid reserve kasutada ametlikke kontrolle tegelikult tegevate töötajate ning ametlike kontrollide tegemist võimaldavate töötajate palga maksmiseks ning koolituskulude katmiseks?

6.    Kui [viiendale] küsimusele vastatakse jaatavalt: kui suures summas võib selliseid reserve moodustada ning kui pikk võib olla nendega kaetud ajavahemik?

____________

1 ELT 2004, L 165, lk 1; ELT eriväljaanne 03/45, lk 200.