Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. jūlijā iesniedza College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Lieta C-477/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Pamatlietas puses

Prasītāja: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV

Atbildētājs: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (2004. gada 29. aprīlis) (Regula Nr. 882/2004) 1 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, VI pielikuma 1. punktā minētais jēdziens “oficiālajā kontrolē iesaistītais personāls” un Regulas Nr. 882/2004 VI pielikuma 2. punktā minētais jēdziens “oficiālajā kontrolē iesaistītais personāls” ir jāinterpretē tādējādi, ka (algu un darba samaksas) izmaksas, ko var ņemt vērā nodevu aprēķināšanā, drīkst būt tikai to oficiālo veterinārārstu un oficiālo palīgu (algu un darba samaksas) izmaksas, kuri veic oficiālās kontroles, vai arī tajās var iekļaut arī cita Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nīderlandes Pārtikas produktu un patēriņa preču iestāde, NVWA) vai Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kvalitātes kontrolei lopkopības nozarē, KDS) personāla (algu un darba samaksas) izmaksas?

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta tāda atbilde, ka Regulas Nr. 882/2004 VI pielikuma 1. punktā minētais jēdziens “oficiālajā kontrolē iesaistītais personāls” un Regulas Nr. 882/2004 VI pielikuma 2. punktā minētais jēdziens “oficiālajā kontrolē iesaistītais personāls” var ietvert arī cita NVWA vai KDS personāla (algu un darba samaksas) izmaksas, kādos apstākļos un kādās robežās tad starp šīm cita personāla izmaksām un oficiālajām kontrolēm pastāv vēl tik cieša saikne, lai par šīm (algu un darba samaksas izmaksām) iekasētās nodevas varētu pamatot ar Regulas Nr. 882/2004 27. panta 4. punktu un VI pielikuma 1. un 2. punktu?

a)    Vai tiesiskais regulējums Regulas Nr. 882/2004 27. panta 4. punkta a) apakšpunktā un VI pielikuma 1. un 2. punktā ir jāinterpretē tādējādi, ka minētajam 27. panta 4. punktam un VI pielikuma 1. un 2. punktam ir pretrunā tas, ka kautuvēm izrakstītajos rēķinos tiek iekļautas tādas nodevas par oficiālajām kontrolēm, kas attiecas uz stundas ceturkšņiem, kurus tās ir pieteikušas kompetentajā iestādē, bet kuri reāli nav izlietoti oficiālajām kontrolēm?

b)    Vai atbilde uz 3.a) jautājumu ir spēkā arī tad, ja kompetentā iestāde aizņemas oficiālus veterinārārstus, kuri nesaņem atlīdzību par stundas ceturkšņiem, kurus kautuve ir pieteikusi kompetentajā iestādē, bet kuros reāli netika veiktas oficiālajām kontrolēm vajadzīgās darbības, turklāt kautuvei izrakstītajos rēķinos iekļautā summa par pieteiktajiem, bet neizlietotajiem stundas ceturkšņiem ir paredzēta kompetentās iestādes vispārējo administratīvo izmaksu segšanai?

Vai tiesiskais regulējums Regulas Nr. 882/2004 27. panta 4. punkta a) apakšpunktā un VI pielikuma 1. un 2. punktā ir jāinterpretē tādējādi, ka 27. panta 4. punktam ir pretrunā tas, ka kautuvēm izrakstītajos rēķinos par oficiālajām kontrolēm vajadzīgajām darbībām, ko veic NVWA nodarbinātie veterinārārsti un (mazāk atalgotie) aizlienētie veterinārārsti, tiek piemērots vidējais tarifs, līdz ar to tām izrakstītajos rēķinos tiek piemērots lielāks tarifs nekā aizlienētajiem veterinārārstiem samaksātais tarifs?

Vai tiesiskais regulējums Regulas Nr. 882/2004 26. pantā un 27. panta 4. punkta a) apakšpunktā, kā arī VI pielikuma 1. un 2. punktā ir jāinterpretē tādējādi, ka nodevu par oficiālajām kontrolēm aprēķināšanā var ņemt vērā izmaksas, kas paredzētas rezerves izveidošanai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (KDS), no kuras kompetentā iestāde aizņemas oficiālos palīgus, turklāt krīzes gadījumā rezervi var izmantot, lai samaksātu algas, darba samaksu un izglītības izdevumus personālam, kurš reāli veic oficiālās kontroles, un personālam, kurš dara iespējamu oficiālo kontroļu veikšanu?

Ja uz piekto jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši, līdz kādai summai drīkst veidot šādu rezervi, un kāds drīkst būt tās aptvertais laikposms?

____________

1     OV 2004, L 165, 1. lpp.